NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trần Đình Triều Acc#01009 57.600CARD
Hoàng Văn Acc#22781 400.000CARD
levantrieu Acc#00171 109.440CARD
0345642335 Acc#22786 150.000CARD
Trưởng Pain Acc#01017 64.800CARD
Quang Huy Acc#22789 111.111CARD
TRAN QUOC VIET Acc#22790 175.000CARD
Anh Quốc Acc#22333 130.000CARD
Nguyễn Viết Vinh Acc#22292 120.000CARD
ông nội mày Acc#22783 85.000CARD
Anh Quốc Acc#22347 130.000CARD
Hoàng Văn Acc#16486 340.000CARD
Hoàng Văn Acc#21830 350.000CARD
Ngocanh Chu Acc#00325 110.880CARD
Hoàng Văn Acc#14884 1.000.000CARD
nguyentaivu Acc#00758 113.760CARD
Hoàng Văn Acc#22551 240.000CARD
Hoàng Văn Acc#22756 1.350.000CARD
Võ Quốc Cường Acc#22410 170.000CARD
Luân Acc#21241 20.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00614

Acc#614

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 1340

Mã số Acc # 00611

Acc#611

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 46
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5904

Mã số Acc # 00603

Acc#603

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 52
 • Skin: 17
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
147.600CARD 120.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 17
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4083

Mã số Acc # 00602

Acc#602

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: bạc
 • Tướng: 34
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.760CARD 80.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 4772

Mã số Acc # 00601

Acc#601

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.720CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4170

Mã số Acc # 00600

Acc#600

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
121.680CARD 100.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8317

Mã số Acc # 00595

Acc#595

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3267

Mã số Acc # 00514

Acc#514

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1617

Mã số Acc # 00504

Acc#504

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.360CARD 110.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9978

Mã số Acc # 00503

Acc#503

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
146.880CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3637

Mã số Acc # 00502

Acc#502

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.920CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4287

Mã số Acc # 00501

Acc#501

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.720CARD 110.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3386

Mã số Acc # 00499

Acc#499

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.760CARD 110.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4315

Mã số Acc # 00467

Acc#467

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
168.480CARD 140.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3171

Mã số Acc # 00463

Acc#463

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.880CARD 110.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5734

Mã số Acc # 00461

Acc#461

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.320CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 14105

Mã số Acc # 00459

Acc#459

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.280CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3125

Mã số Acc # 00454

Acc#454

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
172.800CARD 140.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5808

Mã số Acc # 00453

Acc#453

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.040CARD 110.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 806

Mã số Acc # 00406

Acc#406

 • Rank: Vàng 5
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 77
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
198.720CARD 160.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6314
Chát Với Admin Hỗ Trợ