NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Bin Acc#17900 100.000CARD
Duy Khương Acc#22594 440.000CARD
Phúc thắng Acc#22374 160.000CARD
Nguyễn Vân An Acc#22044 300.000CARD
trongdanh Acc#00772 100.080CARD
Nguyễn Vân An Acc#15328 350.000CARD
Duy Khương Acc#22442 180.000CARD
Phuong Nam Acc#02880 72.000CARD
Minh Đăng Acc#22380 150.000CARD
Phuong Nam Acc#01639 84.960CARD
Kiral Trầm Cảm Acc#22525 240.000CARD
nguyen duc thuan Acc#22086 500.000CARD
Sỉ Tùng Acc#22357 160.000CARD
nguyễn đại tài Acc#18070 100.000CARD
Võ Tị Cường Acc#22221 110.000CARD
Duy Khương Acc#22603 510.000CARD
Duy Khương Acc#22592 400.000CARD
Lê Xuân Trường Acc#00768 100.800CARD
nguyentienthanh Acc#17047 350.000CARD
Lê Xuân Trường Acc#21911 60.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.400CARD 620.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 22658

Acc22658

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 148
 • Skin: 78
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 78
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1400

Mã số Acc # 22657

Acc22657

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 104
 • Skin: 90
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 104
 • Skin: 90
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1979

Mã số Acc # 22656

Acc22656

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 89
 • Skin: 70
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 89
 • Skin: 70
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2216

Mã số Acc # 22652

Acc22652

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 116
 • Skin: 93
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 93
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4041

Mã số Acc # 22648

Acc22648

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 118
 • Skin: 79
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
580.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 118
 • Skin: 79
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 69

Mã số Acc # 22646

Acc22646

 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 122
 • Skin: 80
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 122
 • Skin: 80
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 7156

Mã số Acc # 22641

Acc22641

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 110
 • Skin: 92
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 110
 • Skin: 92
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 223

Mã số Acc # 22640

Acc22640

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3365

Mã số Acc # 22639

Acc22639

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 110
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 110
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 544

Mã số Acc # 22638

Acc22638

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 149
 • Skin: 69
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
520.000CARD 420.000ATM
 • Tướng: 149
 • Skin: 69
 • Ngọc: 9
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 436

Mã số Acc # 22637

Acc22637

 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 73
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 73
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1400

Mã số Acc # 22627

Acc22627

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 76
 • Skin: 31
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 31
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 883

Mã số Acc # 22621

Acc22621

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 95
 • Skin: 68
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
520.000CARD 420.000ATM
 • Tướng: 95
 • Skin: 68
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2323

Mã số Acc # 22618

Acc22618

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 36
 • Skin: 22
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 22
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 390

Mã số Acc # 22615

Acc22615

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 69
 • Skin: 34
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 34
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3169

Mã số Acc # 22602

Acc22602

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 115
 • Skin: 63
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
520.000CARD 420.000ATM
 • Tướng: 115
 • Skin: 63
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 975

Mã số Acc # 22598

Acc22598

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 95
 • Skin: 53
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 95
 • Skin: 53
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2018

Mã số Acc # 22596

Acc22596

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 88
 • Skin: 51
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 88
 • Skin: 51
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3372

Mã số Acc # 22593

Acc22593

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 100
 • Skin: 49
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 49
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 40
Chát Với Admin Hỗ Trợ