NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trần Đình Triều Acc#01009 57.600CARD
Hoàng Văn Acc#22781 400.000CARD
levantrieu Acc#00171 109.440CARD
0345642335 Acc#22786 150.000CARD
Trưởng Pain Acc#01017 64.800CARD
Quang Huy Acc#22789 111.111CARD
TRAN QUOC VIET Acc#22790 175.000CARD
Anh Quốc Acc#22333 130.000CARD
Nguyễn Viết Vinh Acc#22292 120.000CARD
ông nội mày Acc#22783 85.000CARD
Anh Quốc Acc#22347 130.000CARD
Hoàng Văn Acc#16486 340.000CARD
Hoàng Văn Acc#21830 350.000CARD
Ngocanh Chu Acc#00325 110.880CARD
Hoàng Văn Acc#14884 1.000.000CARD
nguyentaivu Acc#00758 113.760CARD
Hoàng Văn Acc#22551 240.000CARD
Hoàng Văn Acc#22756 1.350.000CARD
Võ Quốc Cường Acc#22410 170.000CARD
Luân Acc#21241 20.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22806

Acc22806

 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: không khung
 • Tướng: 97
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
434.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 2 mùa 11
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 1978

Mã số Acc # 22801

Acc22801

 • Rank: rank đồng 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 93
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 65

Mã số Acc # 22799

Acc22799

 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 86
 • Skin: 58
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 86
 • Skin: 58
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 1093

Mã số Acc # 22796

Acc22796

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 109
 • Skin: 51
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 109
 • Skin: 51
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3785

Mã số Acc # 22795

Acc22795

 • Rank: rank đồng 1 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 79
 • Skin: 39
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 39
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 1 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 3247

Mã số Acc # 22793

Acc22793

 • Rank: rank kc4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 75
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank kc4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 279

Mã số Acc # 22788

Acc22878

 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 93
 • Skin: 61
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 61
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 9167

Mã số Acc # 22787

Acc22787

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Tướng: 84
 • Skin: 62
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 62
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 711

Mã số Acc # 22785

Acc22785

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 114
 • Skin: 65
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
475.000CARD 380.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 65
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1976

Mã số Acc # 22784

Acc22784

 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 147
 • Skin: 56
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 147
 • Skin: 56
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 4779

Mã số Acc # 22753

Acc22753

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 65
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
576.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 586

Mã số Acc # 22816

Acc22815

 • Rank: Rank vàng 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 113
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 113
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Rank: Rank vàng 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 167

Mã số Acc # 22798

Acc22798

 • Rank: rank đồng 3 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 70
 • Skin: 35
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 35
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 3 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1530

Mã số Acc # 22797

Acc22797

 • Rank: vàng 3 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Rank: vàng 3 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1559

Mã số Acc # 22791

Acc22791

 • Rank: rank đồng
 • Khung: không khung
 • Tướng: 47
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 354

Mã số Acc # 22782

Acc22782

 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 99
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
221.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 99
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 4753

Mã số Acc # 22780

Acc22780

 • Rank: rank bạc mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 47
 • Skin: 25
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
169.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 25
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 1882

Mã số Acc # 22625

Acc22625

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 543

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321

Mã số Acc # 21859

Acc21859

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1753
Chát Với Admin Hỗ Trợ