NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
no name Acc#06594 129.600CARD
ghjfgj Acc#20554 35.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#02651 122.400CARD
Nguyễn Nhân Acc#21888 570.000CARD
Đoàn Vũ Acc#18136 100.000CARD
Đoàn Vũ Acc#19698 100.000CARD
Nghia Luu Acc#19767 100.000CARD
Hồng Thái Acc#16732 200.000CARD
no name Acc#21800 280.000CARD
Hieu Tran Acc#16703 350.000CARD
Duy Khang Acc#19742 100.000CARD
Duy Khang Acc#21844 570.000CARD
no name Acc#16660 180.000CARD
anhyeuemvl Acc#19770 100.000CARD
Phương Thảo Acc#19581 170.000CARD
Phương Trần Acc#19736 100.000CARD
thetao Acc#18806 400.000CARD
Theanh Tran Acc#16710 140.000CARD
Phương Trần Acc#19702 100.000CARD
Tiền Acc#21892 450.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21894

Acc21894

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 20995

Mã số Acc # 21893

Acc21893

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2508

Mã số Acc # 21891

Acc21891

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 91
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1150

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321

Mã số Acc # 21884

Acc21884

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 114
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 823

Mã số Acc # 21878

Acc21878

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7906

Mã số Acc # 21876

Acc21876

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 107
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1526

Mã số Acc # 21870

Acc21870

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3156

Mã số Acc # 21867

Acc21867

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 347

Mã số Acc # 21866

Acc21866

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6590

Mã số Acc # 21864

Acc21864

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 83
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 83
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 9781

Mã số Acc # 21863

Acc21863

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 124
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 124
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1758

Mã số Acc # 21862

Acc21862

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3199

Mã số Acc # 21861

Acc21861

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4789

Mã số Acc # 21860

Acc21860

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1955

Mã số Acc # 21859

Acc21859

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 21858

Acc21858

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 105
 • Skin: 36
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 36
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7180

Mã số Acc # 21855

Acc21855

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 17
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 19638

Mã số Acc # 21852

Acc21852

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 139
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 139
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1309

Mã số Acc # 21851

Acc21851

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 115
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 115
 • Ngọc: 15
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 61225
Chát Với Admin Hỗ Trợ