NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trần Tuấn Acc#18841 450.000CARD
Nguyễn Xuân Quý Acc#21827 300.000CARD
đức trường Acc#03300 93.600CARD
Love Ma Acc#20584 35.000CARD
Nhất Duy Acc#20592 35.000CARD
Nhất Duy Acc#20546 35.000CARD
Trần Tuấn Acc#21878 450.000CARD
Nguyễn Văn Sang Acc#21988 20.000CARD
Hào Acc#21955 50.000CARD
chien113 Acc#21987 20.000CARD
Hiếu Nguyễn Phạm Acc#20565 35.000CARD
Hào Acc#21971 190.000CARD
Dũng Biin Acc#19724 100.000CARD
Trần Tuấn Acc#02468 129.600CARD
Trần Tuấn Acc#02363 129.600CARD
Trần Tuấn Acc#22024 180.000CARD
Lâm Văn Hưng Acc#21959 50.000CARD
Hung Nguyen Acc#21918 60.000CARD
Trần Tuấn Acc#21963 60.000CARD
Hoàng Long Acc#19679 100.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#21802

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 15712

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 133
  • Skin: 70
  • Ngọc: 8
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 133
  • Skin: 70
  • Ngọc: 8
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15541

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 145
  • Skin: 75
  • Ngọc: 8
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 145
  • Skin: 75
  • Ngọc: 8
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15538

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 145
  • Skin: 72
  • Ngọc: 12
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 145
  • Skin: 72
  • Ngọc: 12
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15252

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 132
  • Skin: 79
  • Ngọc: 7
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 132
  • Skin: 79
  • Ngọc: 7
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15241

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 141
  • Skin: 74
  • Ngọc: 8
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 141
  • Skin: 74
  • Ngọc: 8
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15175

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 143
  • Skin: 70
  • Ngọc: 9
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 143
  • Skin: 70
  • Ngọc: 9
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 14884

  • Khung: Khung Bạch Kim
  • Tướng: 145
  • Skin: 78
  • Ngọc: 6
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
  • Tướng: 145
  • Skin: 78
  • Ngọc: 6
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 15866

  • Khung:
  • Tướng: 145
  • Skin: 85
  • Ngọc: 10
  • Số ĐT: Chưa kích hoạt
  • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
  • Tướng: 145
  • Skin: 85
  • Ngọc: 10
  • Rank: Đồng V
  • Khung Bạch Kim
  • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ