NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trần Đình Triều Acc#01009 57.600CARD
Hoàng Văn Acc#22781 400.000CARD
levantrieu Acc#00171 109.440CARD
0345642335 Acc#22786 150.000CARD
Trưởng Pain Acc#01017 64.800CARD
Quang Huy Acc#22789 111.111CARD
TRAN QUOC VIET Acc#22790 175.000CARD
Anh Quốc Acc#22333 130.000CARD
Nguyễn Viết Vinh Acc#22292 120.000CARD
ông nội mày Acc#22783 85.000CARD
Anh Quốc Acc#22347 130.000CARD
Hoàng Văn Acc#16486 340.000CARD
Hoàng Văn Acc#21830 350.000CARD
Ngocanh Chu Acc#00325 110.880CARD
Hoàng Văn Acc#14884 1.000.000CARD
nguyentaivu Acc#00758 113.760CARD
Hoàng Văn Acc#22551 240.000CARD
Hoàng Văn Acc#22756 1.350.000CARD
Võ Quốc Cường Acc#22410 170.000CARD
Luân Acc#21241 20.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22811

Acc22811

 • Rank: Rank đại cao thủ mùa 11
 • Khung: kim cương
 • Tướng: 155
 • Skin: 87
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.121.000CARD 1.700.000ATM
 • Tướng: 155
 • Skin: 87
 • Ngọc: 5
 • Rank: Rank đại cao thủ mùa 11
 • Khung: kim cương
 • Số IP dư: 3797

Mã số Acc # 22778

Acc22778

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 199
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 199
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Số IP dư: 10697

Mã số Acc # 22755

Acc22754

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 294
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.086.125CARD 1.670.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 294
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1475

Mã số Acc # 22814

Acc22814

 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 122
 • Skin: 144
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 122
 • Skin: 144
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 257

Mã số Acc # 22813

Acc22813

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 155
 • Skin: 133
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 155
 • Skin: 133
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 166000

Mã số Acc # 22792

Acc22792

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 107
 • Skin: 142
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 142
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 2073

Mã số Acc # 22754

Acc22754

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 259
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.848.000CARD 1.480.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 259
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1702

Mã số Acc # 22750

Acc22750

 • Rank: chưa đấu
 • Khung: không khung
 • Tướng: 150
 • Skin: 277
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.932.025CARD 1.550.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 277
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa đấu
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 29424

Mã số Acc # 22812

Acc22812

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 142
 • Skin: 103
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 103
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 340

Mã số Acc # 22808

Acc22808

 • Rank: Rank vàng 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 105
 • Skin: 88
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 88
 • Ngọc: 5
 • Rank: Rank vàng 2 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1520

Mã số Acc # 22805

Acc22805

 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 51
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 255

Mã số Acc # 22804

Acc22804

 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 91
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 91
 • Ngọc: 4
 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 43548

Mã số Acc # 22800

Acc22800

 • Rank: vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 153
 • Skin: 104
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 153
 • Skin: 104
 • Ngọc: 5
 • Rank: vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 4967

Mã số Acc # 22777

Acc22777

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: không khung
 • Tướng: 152
 • Skin: 166
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.114.000CARD 900.000ATM
 • Tướng: 152
 • Skin: 166
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 56316

Mã số Acc # 22807

Accc22807

 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 125
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 125
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 2484

Mã số Acc # 22802

Acc22802

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 146
 • Skin: 84
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 146
 • Skin: 84
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1794

Mã số Acc # 22759

Acc22759

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Tướng: 123
 • Skin: 158
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.222.220CARD 980.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 158
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 3615

Mã số Acc # 22751

Acc22751

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Tướng: 97
 • Skin: 183
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 183
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Số IP dư: 846

Mã số Acc # 22810

Acc22810

 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 80
 • Skin: 52
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 80
 • Skin: 52
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank vàng 4 mùa 11
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 129

Mã số Acc # 22809

Acc22809

 • Rank: rank đồng 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 154
 • Skin: 52
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 52
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 5812
Chát Với Admin Hỗ Trợ