NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
dolly Acc#00469 102.960CARD
Duong Dang Viet Nguyen Acc#22348 140.000CARD
Minh Tâm Acc#15108 220.000CARD
Trường Công Tử Acc#21831 400.000CARD
Nguyen Tu Acc#00612 92.880CARD
Dieu Linh Acc#22463 160.000CARD
Dieu Linh Acc#22465 180.000CARD
ten la gi Acc#22014 120.000CARD
Chinhbeo1 Acc#22117 60.000CARD
Chinhbeo1 Acc#21903 40.000CARD
Hiếu Nguyễn Acc#21891 420.000CARD
Nguyễn Văn Thứ Acc#19652 100.000CARD
Lê Công Tín Acc#22115 80.000CARD
nduy1014 Acc#22185 100.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22531 210.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22605 4.700.000CARD
Vantoan Acc#22600 500.000CARD
Đoàn Công Bằng Acc#22609 1.250.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#22607 300.000CARD
Nguyễn Huy Hoàng Acc#22197 110.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02075

Acc2075

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 47
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 818

Mã số Acc # 02074

Acc2074

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 56
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
85.680CARD 70.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2094

Mã số Acc # 02073

Acc2073

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 43
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
76.320CARD 70.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2223

Mã số Acc # 02068

Acc2068

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 73
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
143.280CARD 120.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2148

Mã số Acc # 02060

Acc2060

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.280CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 132

Mã số Acc # 02058

Acc2058

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 63
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.080CARD 110.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4440

Mã số Acc # 02055

Acc2055

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
87.840CARD 80.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1164

Mã số Acc # 02048

Acc2048

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 58
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
74.160CARD 60.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7298

Mã số Acc # 02029

Acc2029

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 38
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.720CARD 60.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2637

Mã số Acc # 02028

Acc2028

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 40
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.640CARD 70.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4233

Mã số Acc # 02022

Acc2022

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
141.120CARD 120.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2848

Mã số Acc # 02018

Acc2018

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3434

Mã số Acc # 02015

Acc2015

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 59
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
94.320CARD 80.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 8715

Mã số Acc # 02013

Acc2013

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 40
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.640CARD 70.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2762

Mã số Acc # 01999

Acc1999

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 34
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
76.320CARD 70.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4366

Mã số Acc # 01977

Acc1977

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 50
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.760CARD 100.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 10652

Mã số Acc # 01972

Acc1972

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 51
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
88.560CARD 80.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1206

Mã số Acc # 01970

Acc1970

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 54
 • Skin: 17
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
149.040CARD 120.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 17
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4590

Mã số Acc # 01968

Acc1968

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
82.800CARD 70.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2367

Mã số Acc # 01958

Acc1958

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 36
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.720CARD 80.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 8749
Chát Với Admin Hỗ Trợ