NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hoàng Văn Acc#22781 400.000CARD
levantrieu Acc#00171 109.440CARD
0345642335 Acc#22786 150.000CARD
Trưởng Pain Acc#01017 64.800CARD
Quang Huy Acc#22789 111.111CARD
TRAN QUOC VIET Acc#22790 175.000CARD
Anh Quốc Acc#22333 130.000CARD
Nguyễn Viết Vinh Acc#22292 120.000CARD
ông nội mày Acc#22783 85.000CARD
Anh Quốc Acc#22347 130.000CARD
Hoàng Văn Acc#16486 340.000CARD
Hoàng Văn Acc#21830 350.000CARD
Ngocanh Chu Acc#00325 110.880CARD
Hoàng Văn Acc#14884 1.000.000CARD
nguyentaivu Acc#00758 113.760CARD
Hoàng Văn Acc#22551 240.000CARD
Hoàng Văn Acc#22756 1.350.000CARD
Võ Quốc Cường Acc#22410 170.000CARD
Luân Acc#21241 20.000CARD
tranbibeo Acc#22470 200.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00769

Acc769

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 13
 • Ngọc: 3
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.960CARD 100.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 13
 • Ngọc: 3
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2272

Mã số Acc # 00767

Acc767

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8841

Mã số Acc # 00766

Acc766

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 54
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5005

Mã số Acc # 00762

Acc762

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.960CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2266

Mã số Acc # 00755

Acc755

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.960CARD 100.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1979

Mã số Acc # 00753

Acc753

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
85.680CARD 70.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6229

Mã số Acc # 00735

Acc#735

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 52
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.160CARD 110.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 896

Mã số Acc # 00722

Acc#722

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.240CARD 70.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư:

Mã số Acc # 00710

Acc#710

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 50
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.200CARD 110.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3264

Mã số Acc # 00671

Acc#671

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 38
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
111.600CARD 90.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1332

Mã số Acc # 00661

Acc#661

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 64
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.320CARD 110.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 7369

Mã số Acc # 00660

Acc#660

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 37
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6121

Mã số Acc # 00659

Acc#659

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9444

Mã số Acc # 00657

Acc#657

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
127.440CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4605

Mã số Acc # 00655

Acc#655

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
81.360CARD 70.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1034

Mã số Acc # 00646

Acc#646

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 68
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.240CARD 100.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5419

Mã số Acc # 00645

Acc#645

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 65
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
156.960CARD 130.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 1467

Mã số Acc # 00643

Acc#643

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 52
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.720CARD 90.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5186

Mã số Acc # 00627

Acc#627

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 64
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.360CARD 100.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6644

Mã số Acc # 00617

Acc#617

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 38
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
98.640CARD 80.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1862
Chát Với Admin Hỗ Trợ