NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Giang Bùi Acc#21941 60.000CARD
Trần Ngọc Sơn Acc#22655 450.000CARD
Hoàng Tử Boss Acc#22138 70.000CARD
Minh Phúc Acc#22228 110.000CARD
Sỉ Tùng Acc#17391 160.000CARD
Tran Key Acc#22000 70.000CARD
Sỉ Tùng Acc#16509 200.000CARD
Trần Ngọc Sơn Acc#16377 280.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#22293 100.000CARD
Hữu Nghĩa Hyundai Acc#22649 300.000CARD
Lung Lẳng Trẻo Acc#01479 24.480CARD
Nguyễn Công Hoàng Acc#22660 260.000CARD
Lâm Acc#18064 100.000CARD
Nguyễn Quang Huy Acc#22611 580.000CARD
Hồng Thái Acc#22524 230.000CARD
Nguyễn Quang Huy Acc#22503 210.000CARD
Vũ Mạnh Hùng Acc#21866 410.000CARD
Nguyễn Trọng Huỳnh Acc#22443 170.000CARD
Vũ Mạnh Hùng Acc#22116 70.000CARD
Vũ Mạnh Hùng Acc#22651 1.050.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01790

Acc1790

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 77
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.240CARD 100.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1501

Mã số Acc # 01789

Acc1789

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 46
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
78.480CARD 70.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3149

Mã số Acc # 01787

Acc1787

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 52
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.240CARD 90.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6532

Mã số Acc # 01786

Acc1786

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 47
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3111

Mã số Acc # 01785

Acc1785

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 30
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
73.440CARD 60.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3897

Mã số Acc # 01784

Acc1784

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 31
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
74.160CARD 60.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2428

Mã số Acc # 01782

Acc1782

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 48
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6179

Mã số Acc # 01773

Acc1773

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 79
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
154.080CARD 130.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5110

Mã số Acc # 01762

Acc1762

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 36
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 10515

Mã số Acc # 01761

Acc1761

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 55
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
91.440CARD 80.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2528

Mã số Acc # 01753

Acc1753

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 35
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3718

Mã số Acc # 01750

Acc1750

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 51
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
127.440CARD 110.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1515

Mã số Acc # 01748

Acc1748

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Tướng: 38
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
92.160CARD 80.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2884

Mã số Acc # 01743

Acc1743

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.960CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1402

Mã số Acc # 01742

Acc1742

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 73
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.360CARD 100.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4790

Mã số Acc # 01740

Acc1740

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 47
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
118.080CARD 100.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1373

Mã số Acc # 01737

Acc1737

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 61
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
167.040CARD 140.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 13711

Mã số Acc # 01735

Acc1735

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.920CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5396

Mã số Acc # 01734

Acc1734

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
99.360CARD 80.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1613

Mã số Acc # 01730

Acc1730

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 76
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
177.840CARD 150.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 15419
Chát Với Admin Hỗ Trợ