NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trần Đình Triều Acc#01009 57.600CARD
Hoàng Văn Acc#22781 400.000CARD
levantrieu Acc#00171 109.440CARD
0345642335 Acc#22786 150.000CARD
Trưởng Pain Acc#01017 64.800CARD
Quang Huy Acc#22789 111.111CARD
TRAN QUOC VIET Acc#22790 175.000CARD
Anh Quốc Acc#22333 130.000CARD
Nguyễn Viết Vinh Acc#22292 120.000CARD
ông nội mày Acc#22783 85.000CARD
Anh Quốc Acc#22347 130.000CARD
Hoàng Văn Acc#16486 340.000CARD
Hoàng Văn Acc#21830 350.000CARD
Ngocanh Chu Acc#00325 110.880CARD
Hoàng Văn Acc#14884 1.000.000CARD
nguyentaivu Acc#00758 113.760CARD
Hoàng Văn Acc#22551 240.000CARD
Hoàng Văn Acc#22756 1.350.000CARD
Võ Quốc Cường Acc#22410 170.000CARD
Luân Acc#21241 20.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00819

Acc819

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 54
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4646

Mã số Acc # 00817

Acc817

 • Rank: Chua Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
134.640CARD 110.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chua Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2820

Mã số Acc # 00816

Acc816

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5338

Mã số Acc # 00815

Acc815

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.920CARD 110.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3092

Mã số Acc # 00806

Acc#806

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 28
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
91.440CARD 80.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4346

Mã số Acc # 00796

Acc#796

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 56
 • Skin: 18
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
156.960CARD 130.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 18
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2788

Mã số Acc # 00790

Acc790

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 812

Mã số Acc # 00789

Acc789

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2389

Mã số Acc # 00788

Acc788

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.640CARD 100.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3363

Mã số Acc # 00787

Acc787

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
121.680CARD 100.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3122

Mã số Acc # 00786

Acc786

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 55
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5851

Mã số Acc # 00783

Acc783

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 54
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
149.040CARD 120.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4646

Mã số Acc # 00780

Acc780

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
134.640CARD 110.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2820

Mã số Acc # 00779

Acc779

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5338

Mã số Acc # 00778

Acc778

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.920CARD 110.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3092

Mã số Acc # 00777

Acc777

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 50
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.240CARD 100.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 13643

Mã số Acc # 00773

Acc773

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 16
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 16
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5223

Mã số Acc # 00771

Acc771

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 52
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.240CARD 90.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2612

Mã số Acc # 00770

Acc770

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.760CARD 100.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1854

Mã số Acc # 00769

Acc769

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 13
 • Ngọc: 3
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.960CARD 100.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 13
 • Ngọc: 3
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2272
Chát Với Admin Hỗ Trợ