NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
dolly Acc#00469 102.960CARD
Duong Dang Viet Nguyen Acc#22348 140.000CARD
Minh Tâm Acc#15108 220.000CARD
Trường Công Tử Acc#21831 400.000CARD
Nguyen Tu Acc#00612 92.880CARD
Dieu Linh Acc#22463 160.000CARD
Dieu Linh Acc#22465 180.000CARD
ten la gi Acc#22014 120.000CARD
Chinhbeo1 Acc#22117 60.000CARD
Chinhbeo1 Acc#21903 40.000CARD
Hiếu Nguyễn Acc#21891 420.000CARD
Nguyễn Văn Thứ Acc#19652 100.000CARD
Lê Công Tín Acc#22115 80.000CARD
nduy1014 Acc#22185 100.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22531 210.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22605 4.700.000CARD
Vantoan Acc#22600 500.000CARD
Đoàn Công Bằng Acc#22609 1.250.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#22607 300.000CARD
Nguyễn Huy Hoàng Acc#22197 110.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02328

Acc2328

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 54
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 9644

Mã số Acc # 02326

Acc2326

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 60
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5499

Mã số Acc # 02323

Acc2323

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 38
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4413

Mã số Acc # 02322

Acc2322

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 658

Mã số Acc # 02318

Acc2318

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4432

Mã số Acc # 02316

Acc2316

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1696

Mã số Acc # 02309

Acc2309

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 52
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1912

Mã số Acc # 02308

Acc2308

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 52
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2948

Mã số Acc # 02306

Acc2306

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 37
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 7429

Mã số Acc # 02305

Acc2305

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 36
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5197

Mã số Acc # 02302

Acc2302

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 34
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2111

Mã số Acc # 02301

Acc2301

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 33
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5190

Mã số Acc # 02300

Acc2300

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 12389

Mã số Acc # 02295

Acc2295

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1331

Mã số Acc # 02292

Acc2292

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1002

Mã số Acc # 02291

Acc2291

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 10586

Mã số Acc # 02287

Acc2287

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 49
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3689

Mã số Acc # 02274

Acc2274

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Tướng: 53
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3046

Mã số Acc # 02252

Acc2252

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 45
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
77.760CARD 70.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 7
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 489

Mã số Acc # 02241

Acc2241

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 59
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
159.120CARD 130.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5052
Chát Với Admin Hỗ Trợ