NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
dolly Acc#00469 102.960CARD
Duong Dang Viet Nguyen Acc#22348 140.000CARD
Minh Tâm Acc#15108 220.000CARD
Trường Công Tử Acc#21831 400.000CARD
Nguyen Tu Acc#00612 92.880CARD
Dieu Linh Acc#22463 160.000CARD
Dieu Linh Acc#22465 180.000CARD
ten la gi Acc#22014 120.000CARD
Chinhbeo1 Acc#22117 60.000CARD
Chinhbeo1 Acc#21903 40.000CARD
Hiếu Nguyễn Acc#21891 420.000CARD
Nguyễn Văn Thứ Acc#19652 100.000CARD
Lê Công Tín Acc#22115 80.000CARD
nduy1014 Acc#22185 100.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22531 210.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22605 4.700.000CARD
Vantoan Acc#22600 500.000CARD
Đoàn Công Bằng Acc#22609 1.250.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#22607 300.000CARD
Nguyễn Huy Hoàng Acc#22197 110.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02436

Acc2436

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 73
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5240

Mã số Acc # 02434

Acc2434

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 54
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5431

Mã số Acc # 02427

Acc2427

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 56
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3707

Mã số Acc # 02425

Acc2425

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 60
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4133

Mã số Acc # 02422

Acc2422

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 62
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
151.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3089

Mã số Acc # 02421

Acc2421

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 40
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5714

Mã số Acc # 02409

Acc2409

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 57
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 8253

Mã số Acc # 02407

Acc2407

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 53
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6406

Mã số Acc # 02400

Acc2400

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 50
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3515

Mã số Acc # 02399

Acc2399

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1570

Mã số Acc # 02391

Acc2391

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2140

Mã số Acc # 02381

Acc2381

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1964

Mã số Acc # 02375

Acc2375

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 53
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2225

Mã số Acc # 02370

Acc2370

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 47
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3055

Mã số Acc # 02369

Acc2369

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 61
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4987

Mã số Acc # 02362

Acc2362

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 8624

Mã số Acc # 02355

Acc2355

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 58
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 7449

Mã số Acc # 02353

Acc2353

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 60
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 8766

Mã số Acc # 02333

Acc2333

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 68
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5025

Mã số Acc # 02331

Acc2331

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 48
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3833
Chát Với Admin Hỗ Trợ