NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22313 120.000CARD
Tạ Trường An Acc#22420 150.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#21821 670.000CARD
Hoàng Vũ Acc#21859 480.000CARD
Trần Mạnh Hiệp Acc#16708 200.000CARD
Duy Anh Văn Acc#19419 220.000CARD
Vũ Hương Giang Acc#21832 450.000CARD
Lâm Thành Hón Acc#22493 200.000CARD
Đình Lợi Acc#16026 200.000CARD
thành phạm Acc#22547 240.000CARD
thành phạm Acc#14129 1.050.000CARD
thành phạm Acc#02829 115.200CARD
thành phạm Acc#16051 200.000CARD
Trầm Nam Huy Acc#22504 220.000CARD
Trần Lực Acc#01540 87.120CARD
thành phạm Acc#22615 280.000CARD
thành phạm Acc#22832 220.000CARD
Nguyễn Duy Khánh Acc#22834 500.000CARD
thành phạm Acc#22299 110.000CARD
nguyễn quang trường Acc#22819 120.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00602

Acc#602

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: bạc
 • Tướng: 34
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.760CARD 80.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: bạc
 • Số IP dư: 4772

Mã số Acc # 00601

Acc#601

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.720CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4170

Mã số Acc # 00600

Acc#600

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
121.680CARD 100.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8317

Mã số Acc # 00595

Acc#595

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3267

Mã số Acc # 00514

Acc#514

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1617

Mã số Acc # 00504

Acc#504

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.360CARD 110.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9978

Mã số Acc # 00503

Acc#503

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
146.880CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3637

Mã số Acc # 00502

Acc#502

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.920CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4287

Mã số Acc # 00501

Acc#501

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.720CARD 110.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3386

Mã số Acc # 00499

Acc#499

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.760CARD 110.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4315

Mã số Acc # 00467

Acc#467

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
168.480CARD 140.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3171

Mã số Acc # 00463

Acc#463

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.880CARD 110.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5734

Mã số Acc # 00461

Acc#461

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.320CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 14105

Mã số Acc # 00459

Acc#459

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.280CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3125

Mã số Acc # 00454

Acc#454

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
172.800CARD 140.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5808

Mã số Acc # 00453

Acc#453

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.040CARD 110.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 806

Mã số Acc # 00406

Acc#406

 • Rank: Vàng 5
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 77
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
198.720CARD 160.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6314

Mã số Acc # 00331

Acc#331

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6974

Mã số Acc # 00274

Acc#274

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 30
 • Skin: 19
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
151.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 19
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4298
Chát Với Admin Hỗ Trợ