NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
bibo3250 Acc#21331 10.000CARD
bibo3250 Acc#21595 10.000CARD
nguyen manh hung Acc#20963 50.000CARD
Cái Gì Thế Acc#21060 40.000CARD
Trần trường Acc#21084 80.000CARD
Le hoAng khang Acc#20014 100.000CARD
Tri Minhh Trí Acc#21656 10.000CARD
Bùi Quân Acc#19685 100.000CARD
Nguyễn Hiếu Acc#20148 100.000CARD
Long Vũ Acc#15592 40.000CARD
Mạnh Hùng Acc#21144 220.000CARD
quang huy Acc#15479 80.000CARD
caonguyen67 Acc#21631 10.000CARD
Hoàng Hào Acc#20019 100.000CARD
caonguyen67 Acc#20798 35.000CARD
Huynh Anh Acc#21639 10.000CARD
Huynh Anh Acc#20778 35.000CARD
Xuan Nguyen Acc#21655 10.000CARD
Xuan Nguyen Acc#20780 35.000CARD
Hai Dang Acc#21663 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 02564

Acc2564

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6437

Mã số Acc # 02562

Acc2562

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 74
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4511

Mã số Acc # 02561

Acc2561

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 33
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 8997

Mã số Acc # 02556

Acc2556

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 45
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4332

Mã số Acc # 02554

Acc2554

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5899

Mã số Acc # 02549

Acc2549

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 61
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 13548

Mã số Acc # 02548

Acc2548

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 43
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7519

Mã số Acc # 02547

Acc2547

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 87
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4721

Mã số Acc # 02546

Acc2546

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 56
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4554

Mã số Acc # 02544

Acc2544

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 57
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4929

Mã số Acc # 02542

Acc2542

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 45
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6556

Mã số Acc # 02540

Acc2540

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5122

Mã số Acc # 02539

Acc2539

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 56
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2787

Mã số Acc # 02536

Acc2536

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 73
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2512

Mã số Acc # 02533

Acc2533

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 51
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5833

Mã số Acc # 02531

Acc2531

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 55
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5616

Mã số Acc # 02512

Acc2512

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 8792

Mã số Acc # 02496

Acc2496

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 74
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5132

Mã số Acc # 02495

Acc2495

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 60
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6070

Mã số Acc # 02493

Acc2493

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2550
Chát Với Admin Hỗ Trợ