NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
thienanan01225 Acc#16017 10.000CARD
Khôi Nguyên Acc#19183 20.000CARD
Khôi Nguyên Acc#17943 50.000CARD
Khôi Nguyên Acc#18025 35.000CARD
Quốc Bảo Acc#19001 10.000CARD
Tùng Đẹp Trai Acc#02392 108.000CARD
Lê Hồ Thanh Thắng Acc#18098 50.000CARD
Sae Jin Acc#19191 400.000CARD
Vũ Tiến Mạnh Acc#18940 10.000CARD
Lễ Trong Hien Acc#17439 50.000CARD
Đỗ Đức Toàn Acc#18077 50.000CARD
Lưu Tùng Bách Acc#18970 10.000CARD
Lưu Tùng Bách Acc#18973 10.000CARD
Hoàng Ân Acc#16321 160.000CARD
Binh Acc#17586 50.000CARD
Đức Đức Acc#16659 380.000CARD
Hoàng Việt Acc#16020 10.000CARD
baominh Acc#19246 500.000CARD
khanhkhanh Acc#17115 20.000CARD
truong hoang quan Acc#16709 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 04396

Acc4396

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 69
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2497

Mã số Acc # 04362

Acc4362

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 61
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3324

Mã số Acc # 04319

Acc4319

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 993

Mã số Acc # 04296

Acc4296

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 51
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2477

Mã số Acc # 04230

Acc4230

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Tướng: 51
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5790

Mã số Acc # 04187

Acc4187

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 53
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 707

Mã số Acc # 04182

Acc4182

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 46
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2392

Mã số Acc # 04175

Acc4175

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1012

Mã số Acc # 04172

Acc4172

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 57
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 551

Mã số Acc # 04159

Acc4159

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 41
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6375

Mã số Acc # 04146

Acc4146

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 43
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4188

Mã số Acc # 04145

Acc4145

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 37
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6278

Mã số Acc # 04142

Acc4142

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 65
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 7440

Mã số Acc # 04141

Acc4141

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 47
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2236

Mã số Acc # 04139

Acc4139

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 42
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4644

Mã số Acc # 04137

Acc4137

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 63
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6655

Mã số Acc # 04134

Acc4134

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5764

Mã số Acc # 04122

Acc4122

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4574

Mã số Acc # 04116

Acc4116

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 50
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1959

Mã số Acc # 03905

Acc3905

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 64
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2964
Chát Với Admin Hỗ Trợ