NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn hoàng an Acc#20016 100.000CARD
Bui Tuan Anh Acc#19996 100.000CARD
Huy Cá Chép Acc#20124 100.000CARD
sangkgfc1230 Acc#19070 20.000CARD
LEMINNH95 Acc#18316 10.000CARD
Kiều Thái Acc#20128 50.000CARD
Ha tuan Acc#01078 122.400CARD
nguyễn bảo lâm Acc#18283 10.000CARD
Dat Nguyen Acc#15217 100.000CARD
Le lâm Acc#17541 20.000CARD
Le lâm Acc#18705 20.000CARD
Le lâm Acc#18298 10.000CARD
Thu Hà Acc#18568 20.000CARD
Nguyễn Vinh Acc#20062 50.000CARD
Nguyễn Lập Đức Acc#20160 50.000CARD
Khoip Acc#18722 20.000CARD
Tấn Đạt Acc#20146 100.000CARD
lol Acc#18282 10.000CARD
lol Acc#18302 10.000CARD
lol Acc#18042 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 06136

Acc6136

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 56
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6437

Mã số Acc # 06135

Acc6135

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5950

Mã số Acc # 06125

Acc6125

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3418

Mã số Acc # 06087

Acc6087

 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6404

Mã số Acc # 06064

Acc6064

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 58
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1360

Mã số Acc # 06055

Acc6055

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 66
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 218

Mã số Acc # 06017

Acc6017

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 350

Mã số Acc # 06003

Acc6003

 • Rank: Đồng 1 mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1 mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1141

Mã số Acc # 06001

Acc6001

 • Rank: Đồng 1 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 58
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6438

Mã số Acc # 06000

Acc6000

 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 57
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2939

Mã số Acc # 05990

Acc5990

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3261

Mã số Acc # 05989

Acc5989

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4279

Mã số Acc # 05979

Acc5979

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 26
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2336

Mã số Acc # 05976

Acc5976

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 23

Mã số Acc # 05975

Acc5975

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2763

Mã số Acc # 05970

Acc5970

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1680

Mã số Acc # 05966

Acc5966

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 27
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1227

Mã số Acc # 05964

Acc5964

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 21
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 495

Mã số Acc # 05956

Acc5956

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5521

Mã số Acc # 05954

Acc5954

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 20
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 346
Chát Với Admin Hỗ Trợ