NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hiếu Nguyễn Acc#19032 10.000CARD
Hiếu Nguyễn Acc#19223 190.000CARD
Nguyễn Hữu Lộc Acc#16664 100.000CARD
Đinh Gia Tuấn Acc#19178 20.000CARD
Vũ Thanh Nhân Acc#19201 55.000CARD
Nguyễn Xuân Dũng Acc#19182 20.000CARD
Huỳnh Ducc Thịnk Acc#19042 10.000CARD
Healer Jtr Acc#18131 50.000CARD
Cường Mạnh Acc#16790 130.000CARD
Healer Jtr Acc#18106 50.000CARD
ᴖᴥᴖ Acc#18865 230.000CARD
Ngô Nghĩa Toni Acc#15879 3.000.000CARD
Thiên Trần Acc#17582 50.000CARD
ᴖᴥᴖ Acc#18229 100.000CARD
Hoàng Phúc Acc#18092 50.000CARD
Quang Thiện Acc#19221 50.000CARD
Thành Nam Acc#15844 70.000CARD
Ngô Đức Mạnh Acc#18779 300.000CARD
Triệu Vỹ Acc#17921 50.000CARD
Lam159 Acc#16758 20.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 06586

Acc6586

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 726

Mã số Acc # 06578

Acc6578

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 48
 • Skin: 21
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 21
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1612

Mã số Acc # 06564

Acc6564

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 42
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3501

Mã số Acc # 06559

Acc6559

 • Rank: Đồng 4 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1635

Mã số Acc # 06531

Acc6531

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 66
 • Skin: 16
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 16
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1894

Mã số Acc # 06489

Acc6489

 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 204

Mã số Acc # 06486

Acc6486

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 435

Mã số Acc # 06291

Acc6291

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 23
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2110

Mã số Acc # 06264

Acc6264

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3060

Mã số Acc # 06253

Acc6253

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 350

Mã số Acc # 06231

Acc6231

 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1506

Mã số Acc # 06226

Acc6226

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 30
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6047

Mã số Acc # 06225

Acc6225

 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 47
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2330

Mã số Acc # 06224

Acc6224

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 25
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4433

Mã số Acc # 06154

Acc6154

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 55
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5476

Mã số Acc # 06139

Acc6139

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5600

Mã số Acc # 06138

Acc6138

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 130

Mã số Acc # 06136

Acc6136

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 56
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6437

Mã số Acc # 06135

Acc6135

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5950

Mã số Acc # 06125

Acc6125

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3418
Chát Với Admin Hỗ Trợ