NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
thienanan01225 Acc#16017 10.000CARD
Khôi Nguyên Acc#19183 20.000CARD
Khôi Nguyên Acc#17943 50.000CARD
Khôi Nguyên Acc#18025 35.000CARD
Quốc Bảo Acc#19001 10.000CARD
Tùng Đẹp Trai Acc#02392 108.000CARD
Lê Hồ Thanh Thắng Acc#18098 50.000CARD
Sae Jin Acc#19191 400.000CARD
Vũ Tiến Mạnh Acc#18940 10.000CARD
Lễ Trong Hien Acc#17439 50.000CARD
Đỗ Đức Toàn Acc#18077 50.000CARD
Lưu Tùng Bách Acc#18970 10.000CARD
Lưu Tùng Bách Acc#18973 10.000CARD
Hoàng Ân Acc#16321 160.000CARD
Binh Acc#17586 50.000CARD
Đức Đức Acc#16659 380.000CARD
Hoàng Việt Acc#16020 10.000CARD
baominh Acc#19246 500.000CARD
khanhkhanh Acc#17115 20.000CARD
truong hoang quan Acc#16709 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 06531

Acc6531

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 66
 • Skin: 16
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
129.600CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 16
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1894

Mã số Acc # 06489

Acc6489

 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 204

Mã số Acc # 06486

Acc6486

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 435

Mã số Acc # 06291

Acc6291

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 23
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2110

Mã số Acc # 06264

Acc6264

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3060

Mã số Acc # 06253

Acc6253

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 350

Mã số Acc # 06231

Acc6231

 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1506

Mã số Acc # 06226

Acc6226

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 30
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6047

Mã số Acc # 06225

Acc6225

 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 47
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2330

Mã số Acc # 06224

Acc6224

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 25
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4433

Mã số Acc # 06154

Acc6154

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 55
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5476

Mã số Acc # 06139

Acc6139

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5600

Mã số Acc # 06138

Acc6138

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 130

Mã số Acc # 06136

Acc6136

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 56
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6437

Mã số Acc # 06135

Acc6135

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
72.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5950

Mã số Acc # 06125

Acc6125

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3418

Mã số Acc # 06121

Acc6121

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 27
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.200CARD 70.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4093

Mã số Acc # 06087

Acc6087

 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6404

Mã số Acc # 06064

Acc6064

 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Tướng: 58
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 8
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1360

Mã số Acc # 06055

Acc6055

 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 66
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 218
Chát Với Admin Hỗ Trợ