NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Bố Trẻ Con Acc#20773 35.000CARD
Minh Tiến Acc#20793 35.000CARD
Bố Trẻ Con Acc#20804 35.000CARD
Minh Tiến Acc#20770 35.000CARD
Minh Tiến Acc#18580 20.000CARD
Minh Tiến Acc#21626 10.000CARD
Nguyễn Minh Tân Acc#18791 250.000CARD
bibo3250 Acc#21331 10.000CARD
bibo3250 Acc#21595 10.000CARD
nguyen manh hung Acc#20963 50.000CARD
Cái Gì Thế Acc#21060 40.000CARD
Trần trường Acc#21084 80.000CARD
Le hoAng khang Acc#20014 100.000CARD
Tri Minhh Trí Acc#21656 10.000CARD
Bùi Quân Acc#19685 100.000CARD
Nguyễn Hiếu Acc#20148 100.000CARD
Long Vũ Acc#15592 40.000CARD
Mạnh Hùng Acc#21144 220.000CARD
quang huy Acc#15479 80.000CARD
caonguyen67 Acc#21631 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21221

Acc21221

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 62
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2825

Mã số Acc # 21220

Acc21220

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 74
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 741

Mã số Acc # 21218

Acc21218

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 32
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1463

Mã số Acc # 21213

Acc21213

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4070

Mã số Acc # 21212

Acc21212

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2210

Mã số Acc # 21211

Acc21211

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 11055

Mã số Acc # 21209

Acc21209

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7570

Mã số Acc # 21208

Acc21208

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 4
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 300

Mã số Acc # 21207

Acc21207

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7603

Mã số Acc # 21206

Acc21206

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1720

Mã số Acc # 21205

Acc21205

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 26
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1495

Mã số Acc # 21199

Acc21199

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 83
 • Skin: 45
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 83
 • Skin: 45
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6580

Mã số Acc # 21196

Acc21196

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 22
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 295

Mã số Acc # 21195

Acc21195

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 37
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 55

Mã số Acc # 21194

Acc21194

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 15
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4875

Mã số Acc # 21193

Acc21193

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 75
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7566

Mã số Acc # 21192

Acc21192

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 25
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 15528

Mã số Acc # 21191

Acc21191

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 30
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 250

Mã số Acc # 21187

Acc21187

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 28
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2635

Mã số Acc # 21184

Acc21184

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 9210
Chát Với Admin Hỗ Trợ