NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn hoàng an Acc#20016 100.000CARD
Bui Tuan Anh Acc#19996 100.000CARD
Huy Cá Chép Acc#20124 100.000CARD
sangkgfc1230 Acc#19070 20.000CARD
LEMINNH95 Acc#18316 10.000CARD
Kiều Thái Acc#20128 50.000CARD
Ha tuan Acc#01078 122.400CARD
nguyễn bảo lâm Acc#18283 10.000CARD
Dat Nguyen Acc#15217 100.000CARD
Le lâm Acc#17541 20.000CARD
Le lâm Acc#18705 20.000CARD
Le lâm Acc#18298 10.000CARD
Thu Hà Acc#18568 20.000CARD
Nguyễn Vinh Acc#20062 50.000CARD
Nguyễn Lập Đức Acc#20160 50.000CARD
Khoip Acc#18722 20.000CARD
Tấn Đạt Acc#20146 100.000CARD
lol Acc#18282 10.000CARD
lol Acc#18302 10.000CARD
lol Acc#18042 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 20122

Acc20122

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 38
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1269

Mã số Acc # 20121

Acc20121

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 97
 • Skin: 33
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 33
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9098

Mã số Acc # 20116

Acc20116

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 71
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4343

Mã số Acc # 20114

Acc20114

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1538

Mã số Acc # 20110

Acc20110

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 75
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 757

Mã số Acc # 20109

Acc20109

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 98
 • Skin: 66
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 66
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1709

Mã số Acc # 20107

Acc20107

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 118
 • Skin: 96
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 118
 • Skin: 96
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 73

Mã số Acc # 20103

Acc20103

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 224

Mã số Acc # 20102

Acc20102

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 248

Mã số Acc # 20101

Acc20101

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 102
 • Skin: 79
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 102
 • Skin: 79
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 479

Mã số Acc # 20098

Acc20098

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 89
 • Skin: 31
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 89
 • Skin: 31
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5386

Mã số Acc # 20097

Acc20097

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 23
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 23
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9326

Mã số Acc # 20094

Acc20094

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 98
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7082

Mã số Acc # 20093

Acc20093

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 77
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1632

Mã số Acc # 20092

Acc20092

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 56
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 38

Mã số Acc # 20081

Acc20081

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 89
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 89
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9142

Mã số Acc # 20075

Acc20075

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 91
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
360.000CARD 290.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 494

Mã số Acc # 20074

Acc20074

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 104
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
310.000CARD 250.000ATM
 • Tướng: 104
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2576

Mã số Acc # 20073

Acc20073

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 85
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 85
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2297

Mã số Acc # 20070

Acc20070

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7567
Chát Với Admin Hỗ Trợ