NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Huỳnh Đức Acc#05605 86.400CARD
Huỳnh Đức Acc#09272 100.800CARD
tranductin305 Acc#09499 115.200CARD
Huỳnh Đức Acc#16442 660.000CARD
Huỳnh Đức Acc#19892 430.000CARD
bolatatcavkl Acc#01876 77.040CARD
Huỳnh Đức Acc#14833 600.000CARD
Khả Ái Acc#20955 620.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15760 180.000CARD
Huỳnh Đức Acc#17380 280.000CARD
Huỳnh Đức Acc#22033 230.000CARD
Tr Acc#00790 100.080CARD
Huỳnh Đức Acc#04137 100.800CARD
hoàng xuân đức Acc#16382 320.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15717 850.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15863 800.000CARD
Huỳnh Đức Acc#21901 450.000CARD
Huỳnh Đức Acc#21778 650.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14991 800.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14992 900.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 18799

Acc18799

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 91
 • Skin: 56
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 56
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2490

Mã số Acc # 18793

Acc18793

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 97
 • Skin: 43
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 43
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1538

Mã số Acc # 17441

Acc17441

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1821

Mã số Acc # 17435

Acc17435

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 78
 • Skin: 47
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 47
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 9376

Mã số Acc # 17423

Acc17423

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 98
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5697

Mã số Acc # 17417

Acc17417

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 110
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
460.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 110
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 689

Mã số Acc # 17413

Acc17413

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 71
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1493

Mã số Acc # 17386

Acc17386

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1558

Mã số Acc # 17365

Acc17365

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 64
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9264

Mã số Acc # 17355

Acc17355

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 76
 • Skin: 50
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
460.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 50
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 764

Mã số Acc # 17353

Acc17353

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 82
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 82
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4625

Mã số Acc # 17346

Acc17346

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 86
 • Skin: 35
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 86
 • Skin: 35
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 12721

Mã số Acc # 17297

Acc17297

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 127
 • Skin: 46
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 127
 • Skin: 46
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6865

Mã số Acc # 17291

Acc17291

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 81
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 85

Mã số Acc # 17263

Acc17263

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 99
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
390.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 99
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 88

Mã số Acc # 17246

Acc17246

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 91
 • Skin: 32
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 32
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6120

Mã số Acc # 17242

Acc17242

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1052

Mã số Acc # 17231

Acc17231

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 117
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 117
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 8101

Mã số Acc # 17223

Acc17223

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 69
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 483

Mã số Acc # 17212

Acc17212

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 77
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 256
Chát Với Admin Hỗ Trợ