NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Kim Tuấn Acc#03197 86.400CARD
Thai Duy Nghia Acc#00453 131.040CARD
docaonguyen Acc#22441 180.000CARD
nguyễn đức khánh duy Acc#17053 200.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22440 170.000CARD
Mai Tran Kiet Minh Acc#22366 150.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22468 250.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22577 330.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#16147 580.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22398 160.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22512 240.000CARD
thao le Acc#22193 120.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#15939 1.200.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#21817 560.000CARD
nguyenthienphuong Acc#22395 130.000CARD
dhvsss Acc#22406 160.000CARD
Khang vinh dai Acc#22098 170.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22346 110.000CARD
dươngnv Acc#22362 150.000CARD
kyanh Acc#22627 260.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22511

Acc22511

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 75
 • Skin: 25
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 25
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8105

Mã số Acc # 22506

Acc22506

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3130

Mã số Acc # 22502

Acc22502

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 399

Mã số Acc # 22501

Acc22501

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 63
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1307

Mã số Acc # 22498

Acc22498

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4529

Mã số Acc # 22492

Acc22492

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4627

Mã số Acc # 22490

Acc22490

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 78
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 249

Mã số Acc # 22488

Acc22488

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4868

Mã số Acc # 22487

Acc22487

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 24489

Mã số Acc # 22486

Acc22486

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 477

Mã số Acc # 22479

Acc22479

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 75
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2473

Mã số Acc # 22456

Acc22456

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 595

Mã số Acc # 22453

Acc22453

 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 662

Mã số Acc # 22452

Acc22452

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 103
 • Skin: 20
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 103
 • Skin: 20
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5157

Mã số Acc # 22450

Acc22450

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4517

Mã số Acc # 22438

Acc22438

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2982

Mã số Acc # 22436

Acc22436

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2178

Mã số Acc # 22435

Acc22435

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2475

Mã số Acc # 22433

Acc22433

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 52
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5465

Mã số Acc # 22422

Acc22422

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4666
Chát Với Admin Hỗ Trợ