NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
bibo3250 Acc#21331 10.000CARD
bibo3250 Acc#21595 10.000CARD
nguyen manh hung Acc#20963 50.000CARD
Cái Gì Thế Acc#21060 40.000CARD
Trần trường Acc#21084 80.000CARD
Le hoAng khang Acc#20014 100.000CARD
Tri Minhh Trí Acc#21656 10.000CARD
Bùi Quân Acc#19685 100.000CARD
Nguyễn Hiếu Acc#20148 100.000CARD
Long Vũ Acc#15592 40.000CARD
Mạnh Hùng Acc#21144 220.000CARD
quang huy Acc#15479 80.000CARD
caonguyen67 Acc#21631 10.000CARD
Hoàng Hào Acc#20019 100.000CARD
caonguyen67 Acc#20798 35.000CARD
Huynh Anh Acc#21639 10.000CARD
Huynh Anh Acc#20778 35.000CARD
Xuan Nguyen Acc#21655 10.000CARD
Xuan Nguyen Acc#20780 35.000CARD
Hai Dang Acc#21663 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21265

Acc21265

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 390

Mã số Acc # 21263

Acc21263

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3668

Mã số Acc # 21262

Acc21262

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 900

Mã số Acc # 21261

Acc21261

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 8
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 8
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3975

Mã số Acc # 21260

Acc21260

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4695

Mã số Acc # 21259

Acc21259

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1860

Mã số Acc # 21258

Acc21258

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2970

Mã số Acc # 21257

Acc21257

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4280

Mã số Acc # 21255

Acc21255

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 44
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1102

Mã số Acc # 21254

Acc21254

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 670

Mã số Acc # 21252

Acc21252

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 34
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1948

Mã số Acc # 21250

Acc21250

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 71
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3975

Mã số Acc # 21247

Acc21247

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 49
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 479

Mã số Acc # 21241

Acc21241

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 13
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 610

Mã số Acc # 21240

Acc21240

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 30
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6693

Mã số Acc # 21236

Acc21236

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 11
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1520

Mã số Acc # 21227

Acc21227

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 14
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5830

Mã số Acc # 21226

Acc21226

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 2
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 2
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 800

Mã số Acc # 21224

Acc21224

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 18
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 940

Mã số Acc # 21223

Acc21223

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3028
Chát Với Admin Hỗ Trợ