NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn Hữu Lộc Acc#16664 100.000CARD
Đinh Gia Tuấn Acc#19178 20.000CARD
Vũ Thanh Nhân Acc#19201 55.000CARD
Nguyễn Xuân Dũng Acc#19182 20.000CARD
Huỳnh Ducc Thịnk Acc#19042 10.000CARD
Healer Jtr Acc#18131 50.000CARD
Cường Mạnh Acc#16790 130.000CARD
Healer Jtr Acc#18106 50.000CARD
ᴖᴥᴖ Acc#18865 230.000CARD
Ngô Nghĩa Toni Acc#15879 3.000.000CARD
Thiên Trần Acc#17582 50.000CARD
ᴖᴥᴖ Acc#18229 100.000CARD
Hoàng Phúc Acc#18092 50.000CARD
Quang Thiện Acc#19221 50.000CARD
Thành Nam Acc#15844 70.000CARD
Ngô Đức Mạnh Acc#18779 300.000CARD
Triệu Vỹ Acc#17921 50.000CARD
Lam159 Acc#16758 20.000CARD
Huy Huỳnh Acc#17590 50.000CARD
ttyyyyhj Acc#19212 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 19222

Acc19222

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 12
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1094

Mã số Acc # 19220

Acc19220

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 31
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 31
 • Ngọc: 9
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 739

Mã số Acc # 19219

Acc19219

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 126
 • Skin: 36
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 126
 • Skin: 36
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4276

Mã số Acc # 19218

Acc19218

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3134

Mã số Acc # 19217

Acc19217

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 91
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2099

Mã số Acc # 19216

Acc19216

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 45
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1321

Mã số Acc # 19215

Acc19215

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 905

Mã số Acc # 19214

Acc19214

 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 38
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5551

Mã số Acc # 19213

Acc19213

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 113
 • Skin: 41
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 113
 • Skin: 41
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 983

Mã số Acc # 19211

Acc19211

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1515

Mã số Acc # 19210

Acc19210

 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3069

Mã số Acc # 19209

Acc19209

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 30
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1680

Mã số Acc # 19208

Acc19208

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 21
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1470

Mã số Acc # 19207

Acc19207

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 895

Mã số Acc # 19206

Acc19206

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 37
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1094

Mã số Acc # 19205

Acc19205

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 90
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
310.000CARD 250.000ATM
 • Tướng: 90
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2368

Mã số Acc # 19204

Acc19204

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 865

Mã số Acc # 19203

Acc19203

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 27
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3355

Mã số Acc # 19202

Acc19202

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 37
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1060

Mã số Acc # 19199

Acc19199

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 45
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 5481
Chát Với Admin Hỗ Trợ