NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22313 120.000CARD
Tạ Trường An Acc#22420 150.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#21821 670.000CARD
Hoàng Vũ Acc#21859 480.000CARD
Trần Mạnh Hiệp Acc#16708 200.000CARD
Duy Anh Văn Acc#19419 220.000CARD
Vũ Hương Giang Acc#21832 450.000CARD
Lâm Thành Hón Acc#22493 200.000CARD
Đình Lợi Acc#16026 200.000CARD
thành phạm Acc#22547 240.000CARD
thành phạm Acc#14129 1.050.000CARD
thành phạm Acc#02829 115.200CARD
thành phạm Acc#16051 200.000CARD
Trầm Nam Huy Acc#22504 220.000CARD
Trần Lực Acc#01540 87.120CARD
thành phạm Acc#22615 280.000CARD
thành phạm Acc#22832 220.000CARD
Nguyễn Duy Khánh Acc#22834 500.000CARD
thành phạm Acc#22299 110.000CARD
nguyễn quang trường Acc#22819 120.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22576

Acc22576

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 83
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 83
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4241

Mã số Acc # 22571

Acc22571

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 68
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1125

Mã số Acc # 22568

Acc22568

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 95
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 95
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8239

Mã số Acc # 22566

Acc22566

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 85
 • Skin: 35
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 85
 • Skin: 35
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4302

Mã số Acc # 22562

Acc22562

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 72
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1053

Mã số Acc # 22559

Acc2559

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 80
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 80
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3838

Mã số Acc # 22557

Acc22557

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 55
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 538

Mã số Acc # 22555

Acc22555

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4525

Mã số Acc # 22554

Acc22554

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8787

Mã số Acc # 22552

Acc22552

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 10469

Mã số Acc # 22544

Acc22544

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 78
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 595

Mã số Acc # 22543

Acc22543

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 28
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 28
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2732

Mã số Acc # 22542

Acc22542

 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 70
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4456

Mã số Acc # 22541

Acc22541

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1462

Mã số Acc # 22539

Acc22539

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 73
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4285

Mã số Acc # 22537

Acc22537

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 52
 • Skin: 27
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 27
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7110

Mã số Acc # 22536

Acc22536

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4522

Mã số Acc # 22534

Acc22534

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1059

Mã số Acc # 22533

Acc22533

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1368

Mã số Acc # 22529

Acc22529

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8893
Chát Với Admin Hỗ Trợ