NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn minh toàn Acc#17835 20.000CARD
Dũng Phan Minh Acc#17820 20.000CARD
Dũng Phan Minh Acc#17811 20.000CARD
tuyến Acc#15111 220.000CARD
Bơ Bơ Bơ Acc#21260 30.000CARD
trần anh tuấn Acc#20640 35.000CARD
trần anh tuấn Acc#20645 35.000CARD
Tiến Phạm Acc#20617 35.000CARD
Đặng Tuấn Sơn Acc#20682 35.000CARD
Đặng Tuấn Sơn Acc#20541 35.000CARD
Đặng Tuấn Sơn Acc#20632 35.000CARD
Tuấn Quốc Lương Acc#17825 20.000CARD
Tuấn Quốc Lương Acc#17840 20.000CARD
Hồng Thái Acc#20190 230.000CARD
Nguyễn minh Quang Acc#02374 100.800CARD
Chinh Tiến Acc#20633 35.000CARD
Sỉ Tùng Acc#01024 36.000CARD
Yuri Pham Acc#20545 35.000CARD
Nguyễn Thanh Linh Acc#17797 20.000CARD
Tân Rìu Acc#19820 100.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21207

Acc21207

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7603

Mã số Acc # 21199

Acc21199

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 83
 • Skin: 45
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 83
 • Skin: 45
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6580

Mã số Acc # 21184

Acc21184

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 9210

Mã số Acc # 21182

Acc21182

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 10
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 10
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1390

Mã số Acc # 21178

Acc21178

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 32
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2025

Mã số Acc # 21174

Acc21174

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 863

Mã số Acc # 21162

Acc21162

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7338

Mã số Acc # 21161

Acc21161

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3895

Mã số Acc # 21160

Acc21160

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 4
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 4
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 520

Mã số Acc # 21137

Acc21137

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 435

Mã số Acc # 21121

Acc21121

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 25
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1470

Mã số Acc # 21117

Acc21117

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 65
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2052

Mã số Acc # 21096

Acc21096

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 57
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6768

Mã số Acc # 21081

Acc21081

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 60
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 10958

Mã số Acc # 21025

Acc21025

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 92
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4354

Mã số Acc # 21018

Acc21018

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 38
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7205

Mã số Acc # 20991

Acc20991

 • Rank: Chưa Rank Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Rank Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1300

Mã số Acc # 20978

Acc20978

 • Rank: Chưa Rank Mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 37
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank Mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2439

Mã số Acc # 20955

Acc20955

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 68
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 68
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 6113

Mã số Acc # 20951

Acc20951

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 120
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
580.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 611
Chát Với Admin Hỗ Trợ