NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Dương Nghĩa Acc#21760 800.000CARD
Dương Nghĩa Acc#21774 750.000CARD
Minh Nguyen Acc#17975 20.000CARD
Minh Nguyen Acc#17976 20.000CARD
Hưng Trần Acc#21255 180.000CARD
Minh Nguyen Acc#17990 20.000CARD
Thiện Tạ Acc#15791 80.000CARD
Mã Nhựt Minh Acc#20045 320.000CARD
Phúc Thịnh Acc#17867 20.000CARD
Nguyễn Thành Acc#20548 35.000CARD
Phúc Thịnh Acc#17984 20.000CARD
Hưng Trần Acc#21797 570.000CARD
Hưng Trần Acc#16419 900.000CARD
Nguyễn Thùy Trang Acc#17609 100.000CARD
Nguyễn Mạnh Cường Acc#21046 60.000CARD
Cường Nguyễn Việt Acc#20491 280.000CARD
Thân Thế Phong Acc#16542 180.000CARD
Hoangminh Acc#20696 35.000CARD
Thanh tâm Acc#20706 35.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#19549 200.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21768

Acc21768

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 92
 • Skin: 52
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 52
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 629

Mã số Acc # 21767

Acc21767

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 127
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 127
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1258

Mã số Acc # 21756

Acc21756

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 142
 • Skin: 69
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
640.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 69
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1375

Mã số Acc # 21300

Acc21300

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 81
 • Skin: 70
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 70
 • Ngọc: 8
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 637

Mã số Acc # 21288

Acc21288

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7398

Mã số Acc # 21281

Acc21281

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 3
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 3
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1400

Mã số Acc # 21278

Acc21278

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 14
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2038

Mã số Acc # 21277

Acc21277

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 535

Mã số Acc # 21267

Acc21267

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2800

Mã số Acc # 21263

Acc21263

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3668

Mã số Acc # 21262

Acc21262

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 900

Mã số Acc # 21261

Acc21261

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 8
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 8
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3975

Mã số Acc # 21260

Acc21260

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4695

Mã số Acc # 21259

Acc21259

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1860

Mã số Acc # 21258

Acc21258

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2970

Mã số Acc # 21257

Acc21257

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4280

Mã số Acc # 21254

Acc21254

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 670

Mã số Acc # 21252

Acc21252

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 34
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1948

Mã số Acc # 21250

Acc21250

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 71
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 46
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3975

Mã số Acc # 21241

Acc21241

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 13
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 610
Chát Với Admin Hỗ Trợ