NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
dinhtheanh Acc#00600 121.680CARD
Huỳnh Đức Acc#17070 170.000CARD
thanh tuan anh Acc#01621 79.200CARD
nguyenminh123 Acc#16191 150.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16621 180.000CARD
vudung Acc#01194 74.880CARD
Huỳnh Đức Acc#15653 110.000CARD
nguyễn phúc hậu Acc#16744 170.000CARD
mui Acc#00837 115.200CARD
nguyentiendung Acc#00848 107.280CARD
Huỳnh Đức Acc#15908 150.000CARD
Trần Mạnh Duy Acc#01048 79.200CARD
nguyenminhkha Acc#15614 200.000CARD
Huỳnh Đức Acc#17204 110.000CARD
nguyen dung Acc#02922 72.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16773 150.000CARD
heocot Acc#17322 150.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16841 640.000CARD
Phước Thạnh Acc#20494 350.000CARD
ngotung123 Acc#21220 350.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 20951

Acc20951

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 120
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
580.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 67
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 611

Mã số Acc # 20950

Acc20950

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 90
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 90
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 197

Mã số Acc # 20523

Acc20523

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 94
 • Skin: 31
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
340.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 31
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2319

Mã số Acc # 20498

Acc20498

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 10

Mã số Acc # 20185

Acc20185

 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7229

Mã số Acc # 20177

Acc20177

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1740

Mã số Acc # 20164

Acc20164

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 93
 • Skin: 32
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 32
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2134

Mã số Acc # 20155

Acc20155

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 500

Mã số Acc # 20142

Acc20142

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 900

Mã số Acc # 20135

Acc20135

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 77
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2748

Mã số Acc # 20130

Acc20130

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 87
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
310.000CARD 250.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1625

Mã số Acc # 20109

Acc20109

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 98
 • Skin: 66
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 66
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1709

Mã số Acc # 20103

Acc20103

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 224

Mã số Acc # 20094

Acc20094

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 98
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7082

Mã số Acc # 20075

Acc20075

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 91
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
360.000CARD 290.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 494

Mã số Acc # 20047

Acc20047

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1372

Mã số Acc # 20024

Acc20024

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 66
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2716

Mã số Acc # 20012

Acc20012

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 500

Mã số Acc # 20000

Acc20000

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 36
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 461

Mã số Acc # 19993

Acc19993

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 87
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4444
Chát Với Admin Hỗ Trợ