NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Dương Nghĩa Acc#21760 800.000CARD
Dương Nghĩa Acc#21774 750.000CARD
Minh Nguyen Acc#17975 20.000CARD
Minh Nguyen Acc#17976 20.000CARD
Hưng Trần Acc#21255 180.000CARD
Minh Nguyen Acc#17990 20.000CARD
Thiện Tạ Acc#15791 80.000CARD
Mã Nhựt Minh Acc#20045 320.000CARD
Phúc Thịnh Acc#17867 20.000CARD
Nguyễn Thành Acc#20548 35.000CARD
Phúc Thịnh Acc#17984 20.000CARD
Hưng Trần Acc#21797 570.000CARD
Hưng Trần Acc#16419 900.000CARD
Nguyễn Thùy Trang Acc#17609 100.000CARD
Nguyễn Mạnh Cường Acc#21046 60.000CARD
Cường Nguyễn Việt Acc#20491 280.000CARD
Thân Thế Phong Acc#16542 180.000CARD
Hoangminh Acc#20696 35.000CARD
Thanh tâm Acc#20706 35.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#19549 200.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21799

Acc21799

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 62
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 3574

Mã số Acc # 21798

Acc21798

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 102
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
460.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 102
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4752

Mã số Acc # 21796

Acc21796

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 116
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
490.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2330

Mã số Acc # 21795

Acc21795

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 102
 • Skin: 56
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 102
 • Skin: 56
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 455

Mã số Acc # 21794

Acc21794

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 108
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 108
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1670

Mã số Acc # 21792

Acc21792

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 116
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
380.000CARD 310.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3636

Mã số Acc # 21791

Acc21791

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 79
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1292

Mã số Acc # 21790

Acc21790

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 75
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2440

Mã số Acc # 21789

Acc21789

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 104
 • Skin: 43
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
380.000CARD 310.000ATM
 • Tướng: 104
 • Skin: 43
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3722

Mã số Acc # 21788

Acc21788

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 88
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 88
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5041

Mã số Acc # 21787

Acc21787

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 131
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
540.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 131
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3330

Mã số Acc # 21785

Acc21785

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 121
 • Skin: 51
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
460.000CARD 370.000ATM
 • Tướng: 121
 • Skin: 51
 • Ngọc: 9
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 16724

Mã số Acc # 21784

Acc21784

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 138
 • Skin: 56
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
520.000CARD 420.000ATM
 • Tướng: 138
 • Skin: 56
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6255

Mã số Acc # 21783

Acc21783

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 70
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1728

Mã số Acc # 21782

Acc21782

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 130
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 49

Mã số Acc # 21781

Acc21781

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 71
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
580.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 71
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6313

Mã số Acc # 21779

Acc21779

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 100
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3137

Mã số Acc # 21778

Acc21778

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 123
 • Skin: 64
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 64
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1487

Mã số Acc # 21777

Acc21777

 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 107
 • Skin: 59
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 59
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2943

Mã số Acc # 21771

Acc21771

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 90
 • Skin: 48
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 90
 • Skin: 48
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 571
Chát Với Admin Hỗ Trợ