NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
docaonguyen Acc#22441 180.000CARD
nguyễn đức khánh duy Acc#17053 200.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22440 170.000CARD
Mai Tran Kiet Minh Acc#22366 150.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22468 250.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22577 330.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#16147 580.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22398 160.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22512 240.000CARD
thao le Acc#22193 120.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#15939 1.200.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#21817 560.000CARD
nguyenthienphuong Acc#22395 130.000CARD
dhvsss Acc#22406 160.000CARD
Khang vinh dai Acc#22098 170.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22346 110.000CARD
dươngnv Acc#22362 150.000CARD
kyanh Acc#22627 260.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#08095 770.400CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22482 210.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22566

Acc22566

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 85
 • Skin: 35
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 85
 • Skin: 35
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4302

Mã số Acc # 22562

Acc22562

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 72
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1053

Mã số Acc # 22557

Acc22557

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 55
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 538

Mã số Acc # 22555

Acc22555

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4525

Mã số Acc # 22552

Acc22552

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 10469

Mã số Acc # 22544

Acc22544

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 78
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
250.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 595

Mã số Acc # 22542

Acc22542

 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 70
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4456

Mã số Acc # 22541

Acc22541

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1462

Mã số Acc # 22539

Acc22539

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 73
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4285

Mã số Acc # 22537

Acc22537

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 52
 • Skin: 27
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 27
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7110

Mã số Acc # 22536

Acc22536

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4522

Mã số Acc # 22534

Acc22534

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1059

Mã số Acc # 22529

Acc22529

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8893

Mã số Acc # 22528

Acc22528

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1869

Mã số Acc # 22526

Acc22526

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1900

Mã số Acc # 22523

Acc22523

 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 93
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2188

Mã số Acc # 22522

Acc22522

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 98
 • Skin: 74
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 74
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4647

Mã số Acc # 22517

Acc22517

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 67
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2404

Mã số Acc # 22515

Acc22515

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 64
 • Skin: 26
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 26
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6115

Mã số Acc # 22513

Acc22513

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2304
Chát Với Admin Hỗ Trợ