NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Nguyễn minh toàn Acc#17835 20.000CARD
Dũng Phan Minh Acc#17820 20.000CARD
Dũng Phan Minh Acc#17811 20.000CARD
tuyến Acc#15111 220.000CARD
Bơ Bơ Bơ Acc#21260 30.000CARD
trần anh tuấn Acc#20640 35.000CARD
trần anh tuấn Acc#20645 35.000CARD
Tiến Phạm Acc#20617 35.000CARD
Đặng Tuấn Sơn Acc#20682 35.000CARD
Đặng Tuấn Sơn Acc#20541 35.000CARD
Đặng Tuấn Sơn Acc#20632 35.000CARD
Tuấn Quốc Lương Acc#17825 20.000CARD
Tuấn Quốc Lương Acc#17840 20.000CARD
Hồng Thái Acc#20190 230.000CARD
Nguyễn minh Quang Acc#02374 100.800CARD
Chinh Tiến Acc#20633 35.000CARD
Sỉ Tùng Acc#01024 36.000CARD
Yuri Pham Acc#20545 35.000CARD
Nguyễn Thanh Linh Acc#17797 20.000CARD
Tân Rìu Acc#19820 100.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21787

Acc21787

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 131
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
540.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 131
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3330

Mã số Acc # 21782

Acc21782

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 130
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 49

Mã số Acc # 21779

Acc21779

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 100
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 100
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3137

Mã số Acc # 21778

Acc21778

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 123
 • Skin: 64
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 64
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1487

Mã số Acc # 21756

Acc21756

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 142
 • Skin: 69
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
640.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 69
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1375

Mã số Acc # 21288

Acc21288

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7398

Mã số Acc # 21281

Acc21281

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 3
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 3
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1400

Mã số Acc # 21267

Acc21267

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2800

Mã số Acc # 21263

Acc21263

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3668

Mã số Acc # 21258

Acc21258

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2970

Mã số Acc # 21257

Acc21257

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 9
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 9
 • Skin: 3
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4280

Mã số Acc # 21254

Acc21254

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 670

Mã số Acc # 21241

Acc21241

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 13
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 610

Mã số Acc # 21226

Acc21226

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 2
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 2
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 800

Mã số Acc # 21223

Acc21223

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3028

Mã số Acc # 21220

Acc21220

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 74
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 741

Mã số Acc # 21213

Acc21213

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 5
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4070

Mã số Acc # 21212

Acc21212

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 10
 • Skin: 1
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2210

Mã số Acc # 21211

Acc21211

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 6
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 11055

Mã số Acc # 21209

Acc21209

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7570
Chát Với Admin Hỗ Trợ