NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
bibo3250 Acc#21331 10.000CARD
bibo3250 Acc#21595 10.000CARD
nguyen manh hung Acc#20963 50.000CARD
Cái Gì Thế Acc#21060 40.000CARD
Trần trường Acc#21084 80.000CARD
Le hoAng khang Acc#20014 100.000CARD
Tri Minhh Trí Acc#21656 10.000CARD
Bùi Quân Acc#19685 100.000CARD
Nguyễn Hiếu Acc#20148 100.000CARD
Long Vũ Acc#15592 40.000CARD
Mạnh Hùng Acc#21144 220.000CARD
quang huy Acc#15479 80.000CARD
caonguyen67 Acc#21631 10.000CARD
Hoàng Hào Acc#20019 100.000CARD
caonguyen67 Acc#20798 35.000CARD
Huynh Anh Acc#21639 10.000CARD
Huynh Anh Acc#20778 35.000CARD
Xuan Nguyen Acc#21655 10.000CARD
Xuan Nguyen Acc#20780 35.000CARD
Hai Dang Acc#21663 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14105

Acc14105

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 116
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1971

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
672.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.400CARD 620.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 21759

Acc21759

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 145
 • Skin: 70
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
630.000CARD 510.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 70
 • Ngọc: 15
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 20507

Mã số Acc # 21758

Acc21758

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 130
 • Skin: 68
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 68
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8997

Mã số Acc # 21757

Acc21757

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 123
 • Skin: 72
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 72
 • Ngọc: 10
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1103

Mã số Acc # 21756

Acc21756

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 142
 • Skin: 69
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
640.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 69
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1375

Mã số Acc # 21755

Acc21755

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 147
 • Skin: 66
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 147
 • Skin: 66
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4310

Mã số Acc # 21754

Acc21754

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 146
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 146
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9949

Mã số Acc # 21753

Acc21753

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 113
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 113
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2161

Mã số Acc # 21300

Acc21300

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 81
 • Skin: 70
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 70
 • Ngọc: 8
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 637

Mã số Acc # 21288

Acc21288

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7398

Mã số Acc # 21287

Acc21287

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4165

Mã số Acc # 21281

Acc21281

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 3
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
10.000CARD 10.000ATM
 • Tướng: 3
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1400

Mã số Acc # 21279

Acc21279

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 89
 • Skin: 23
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 89
 • Skin: 23
 • Ngọc: 9
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2947

Mã số Acc # 21278

Acc21278

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 14
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 14
 • Skin: 0
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2038

Mã số Acc # 21277

Acc21277

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 11
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 535

Mã số Acc # 21268

Acc21268

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 26
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1830

Mã số Acc # 21267

Acc21267

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 12
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.000CARD 20.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 0
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2800
Chát Với Admin Hỗ Trợ