NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Huỳnh Đức Acc#05605 86.400CARD
Huỳnh Đức Acc#09272 100.800CARD
tranductin305 Acc#09499 115.200CARD
Huỳnh Đức Acc#16442 660.000CARD
Huỳnh Đức Acc#19892 430.000CARD
bolatatcavkl Acc#01876 77.040CARD
Huỳnh Đức Acc#14833 600.000CARD
Khả Ái Acc#20955 620.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15760 180.000CARD
Huỳnh Đức Acc#17380 280.000CARD
Huỳnh Đức Acc#22033 230.000CARD
Tr Acc#00790 100.080CARD
Huỳnh Đức Acc#04137 100.800CARD
hoàng xuân đức Acc#16382 320.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15717 850.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15863 800.000CARD
Huỳnh Đức Acc#21901 450.000CARD
Huỳnh Đức Acc#21778 650.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14991 800.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14992 900.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 19545

Acc19545

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 217

Mã số Acc # 19523

Acc19523

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 68
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379

Mã số Acc # 19522

Acc19522

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1830

Mã số Acc # 19491

Acc19491

 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
310.000CARD 250.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6745

Mã số Acc # 19320

Acc19320

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 61
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1727

Mã số Acc # 19299

Acc19299

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 84
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1219

Mã số Acc # 19293

Acc19293

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3175

Mã số Acc # 19281

Acc19281

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 168

Mã số Acc # 19247

Acc19247

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 77
 • Skin: 32
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 32
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1922

Mã số Acc # 18882

Acc18882

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 56
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 570

Mã số Acc # 18880

Acc18880

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 102
 • Skin: 40
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
360.000CARD 290.000ATM
 • Tướng: 102
 • Skin: 40
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2091

Mã số Acc # 18873

Acc18873

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 71
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1838

Mã số Acc # 18872

Acc18872

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1936

Mã số Acc # 18855

Acc18855

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 107
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 677

Mã số Acc # 18853

Acc18853

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 89
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 89
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2204

Mã số Acc # 18844

Acc18844

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 91
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 241

Mã số Acc # 18838

Acc18838

 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 69
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5079

Mã số Acc # 18826

Acc18826

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 76
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3597

Mã số Acc # 18824

Acc18824

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 79
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5543

Mã số Acc # 18818

Acc18818

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 21
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 21
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2485
Chát Với Admin Hỗ Trợ