NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tuấn Nguyễn Acc#15314 650.000CARD
Nguyễn Hữu Lộc Acc#16381 40.000CARD
Tam Minh Acc#16400 70.000CARD
Quý Tàii Acc#16128 180.000CARD
Đức Đặng Acc#16373 40.000CARD
Thang Pham Acc#15488 90.000CARD
Quang Kei Acc#16383 50.000CARD
Nguyễn Phùng Toàn Acc#16131 460.000CARD
Thang Pham Acc#16334 50.000CARD
Hồng Thái Acc#16393 90.000CARD
Trọng Nguyễn Acc#16392 100.000CARD
Lê Hồng Sơn Acc#15513 1.800.000CARD
Quang Thiện Acc#16388 50.000CARD
Quang Minh Acc#16264 90.000CARD
Nguyễn Đức Huy Acc#16343 10.000CARD
Lê Kỳ Vĩnh Acc#04119 108.000CARD
Quang Kei Acc#16161 1.600.000CARD
Quang Kei Acc#15954 1.300.000CARD
hellobara Acc#16122 120.000CARD
Vĩnh Lâm PiccaPoo Acc#16307 90.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 15879

Acc15879

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 380
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 380
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 3151

Mã số Acc # 16155

Acc16155

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9 (nhiều chân thú 3 sao)
 • Khung: Kim Cương (nhiều chân thú 3 sao)
 • Tướng: 145
 • Skin: 82
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 82
 • Ngọc: 11
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9 (nhiều chân thú 3 sao)
 • Khung: Kim Cương (nhiều chân thú 3 sao)
 • Số IP dư: 40979

Mã số Acc # 15853

Acc15853

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 184
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.850.000CARD 1.480.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 184
 • Ngọc: 20
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 31334

Mã số Acc # 15849

Acc15849

 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 90
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 90
 • Ngọc: 13
 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 46083

Mã số Acc # 15250

Acc15250

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 176
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 176
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2384

Mã số Acc # 15000

Acc15000

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 91939

Mã số Acc # 14469

Acc14469

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4019

Mã số Acc # 14132

Acc14132

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27170

Mã số Acc # 15955

Acc15955

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 187
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 187
 • Ngọc: 23
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 53875

Mã số Acc # 15869

Acc15869

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 89
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 89
 • Ngọc: 8
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 12033

Mã số Acc # 15868

Acc15868

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 82
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 82
 • Ngọc: 11
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 15398

Mã số Acc # 15855

Acc15855

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 122
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 122
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 21408

Mã số Acc # 15526

Acc15526

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 81
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 81
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 242.000

Mã số Acc # 15524

Acc15524

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 103
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 103
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 7108

Mã số Acc # 15521

Acc15521

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 85
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 85
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 11184

Mã số Acc # 15520

Acc15520

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 75
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 75
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 23907

Mã số Acc # 15518

Acc15518

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 65
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 65
 • Ngọc: 8
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 14427

Mã số Acc # 15517

Acc15517

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 76
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 76
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 29819

Mã số Acc # 15172

Acc15172

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.350.000CARD 1.080.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 50319

Mã số Acc # 15168

Acc15168

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.200.000CARD 1.760.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 78046
Chát Với Admin Hỗ Trợ