NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Trần Ngọc Sơn Acc#22655 450.000CARD
Hoàng Tử Boss Acc#22138 70.000CARD
Minh Phúc Acc#22228 110.000CARD
Sỉ Tùng Acc#17391 160.000CARD
Tran Key Acc#22000 70.000CARD
Sỉ Tùng Acc#16509 200.000CARD
Trần Ngọc Sơn Acc#16377 280.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#22293 100.000CARD
Hữu Nghĩa Hyundai Acc#22649 300.000CARD
Lung Lẳng Trẻo Acc#01479 24.480CARD
Nguyễn Công Hoàng Acc#22660 260.000CARD
Lâm Acc#18064 100.000CARD
Nguyễn Quang Huy Acc#22611 580.000CARD
Hồng Thái Acc#22524 230.000CARD
Nguyễn Quang Huy Acc#22503 210.000CARD
Vũ Mạnh Hùng Acc#21866 410.000CARD
Nguyễn Trọng Huỳnh Acc#22443 170.000CARD
Vũ Mạnh Hùng Acc#22116 70.000CARD
Vũ Mạnh Hùng Acc#22651 1.050.000CARD
Minh Acc#22643 650.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22065

Acc22065

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 648
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000.000CARD 4.000.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 648
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 509.000

Mã số Acc # 22620

Acc22620

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 233
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.950.000CARD 1.560.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 233
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 25865

Mã số Acc # 22654

Acc22654

 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 151
 • Skin: 214
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 151
 • Skin: 214
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 111.000

Mã số Acc # 22653

Acc22653

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 139
 • Skin: 173
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 173
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 13013

Mã số Acc # 22632

Acc22632

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 134
 • Skin: 161
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 134
 • Skin: 161
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1457

Mã số Acc # 22631

Acc22631

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 150
 • Skin: 280
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.100.000CARD 1.680.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 280
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 85378

Mã số Acc # 22629

Acc22629

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 122
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 122
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 70397

Mã số Acc # 22608

Acc22608

 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 97
 • Skin: 116
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 116
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 5572

Mã số Acc # 22633

Acc22633

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 124
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 124
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4292

Mã số Acc # 22630

Acc22630

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 130
 • Skin: 120
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 120
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 960

Mã số Acc # 22625

Acc22625

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 543

Mã số Acc # 22623

Acc22623

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 150
 • Skin: 107
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 107
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 66506

Mã số Acc # 22619

Acc22619

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 148
 • Skin: 101
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 101
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2151

Mã số Acc # 22616

Acc22616

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 136
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
520.000CARD 420.000ATM
 • Tướng: 136
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4423

Mã số Acc # 22613

Acc22613

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 127
 • Skin: 69
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 127
 • Skin: 69
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 21893

Acc21893

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2508

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321

Mã số Acc # 21862

Acc21862

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3199

Mã số Acc # 21859

Acc21859

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 21850

Acc21850

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 102
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 102
 • Ngọc: 23
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 27852
Chát Với Admin Hỗ Trợ