NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Huỳnh Đức Acc#15311 850.000CARD
Huỳnh Đức Acc#15852 850.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14699 150.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14653 180.000CARD
Huỳnh Đức Acc#00806 91.440CARD
tuanvu12122003 Acc#01786 79.200CARD
Huỳnh Đức Acc#14722 160.000CARD
Huỳnh Đức Acc#16052 170.000CARD
Phạm Hữu Acc#05175 79.200CARD
Huỳnh Đức Acc#16426 850.000CARD
Huỳnh Đức Acc#19883 360.000CARD
bá hưng Acc#16072 200.000CARD
Huỳnh Đức Acc#14846 120.000CARD
Thành Huy Acc#16922 300.000CARD
Bui minh vu Acc#07186 122.400CARD
truong van sang Acc#14964 120.000CARD
nhoz20000 Acc#18818 180.000CARD
ho hoang nam Acc#19320 230.000CARD
Bùi mạnh cường Acc#16988 270.000CARD
nothingmore Acc#00646 120.240CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14284

Acc14284

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1336

Mã số Acc # 21288

Acc21288

 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 82
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: chưa rank mùa 10
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7398

Mã số Acc # 20498

Acc20498

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 10

Mã số Acc # 20155

Acc20155

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 500

Mã số Acc # 20142

Acc20142

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 36
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 900

Mã số Acc # 20094

Acc20094

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 98
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7082

Mã số Acc # 20012

Acc20012

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 36
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 500

Mã số Acc # 20000

Acc20000

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 36
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 461

Mã số Acc # 19900

Acc19000

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 958

Mã số Acc # 19584

Acc19584

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 762

Mã số Acc # 19580

Acc19580

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 85
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 85
 • Skin: 37
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 2953

Mã số Acc # 19576

Acc19576

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 91
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 867

Mã số Acc # 19522

Acc19522

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 34
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1830

Mã số Acc # 19293

Acc19293

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 76
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 76
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3175

Mã số Acc # 19281

Acc19281

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 26
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 168

Mã số Acc # 19247

Acc19247

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 77
 • Skin: 32
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 32
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1922

Mã số Acc # 18873

Acc18873

 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 71
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1838

Mã số Acc # 18872

Acc18872

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1936

Mã số Acc # 18853

Acc18853

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 89
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 89
 • Skin: 30
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2204

Mã số Acc # 18844

Acc18844

 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 91
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
370.000CARD 300.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 41
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 241
Chát Với Admin Hỗ Trợ