NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Mai Việt Hùng Acc#22183 100.000CARD
thanh tuan anh Acc#01006 64.800CARD
Thiện Tạ Acc#22259 120.000CARD
tran quang vinh Acc#22585 320.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#18843 470.000CARD
Nguyễn Trọng Khang Acc#22435 170.000CARD
Quang hảo Acc#22388 150.000CARD
phanhuynhdangkhoa Acc#21161 20.000CARD
hoang ngoc Acc#01899 96.480CARD
hiếu ken Acc#00951 86.400CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#15975 250.000CARD
tanvo Acc#00461 112.320CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22202 130.000CARD
kieuducloc Acc#22180 100.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#16169 550.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#11209 760.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22311 130.000CARD
kuguighi Acc#21281 10.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#22580 400.000CARD
kuguighi Acc#21226 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14438

Acc14438

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 120
 • Skin: 58
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
860.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 58
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2586

Mã số Acc # 14284

Acc14284

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1336

Mã số Acc # 14281

Acc14281

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 124
 • Skin: 46
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 124
 • Skin: 46
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2431

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
672.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 22568

Acc22568

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 95
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
320.000CARD 260.000ATM
 • Tướng: 95
 • Skin: 34
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8239

Mã số Acc # 22552

Acc22552

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 10469

Mã số Acc # 22542

Acc22542

 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 70
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4456

Mã số Acc # 22537

Acc22537

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 52
 • Skin: 27
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 27
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7110

Mã số Acc # 22536

Acc22536

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4522

Mã số Acc # 22529

Acc22529

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8893

Mã số Acc # 22528

Acc22528

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1869

Mã số Acc # 22526

Acc22526

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1900

Mã số Acc # 22522

Acc22522

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 98
 • Skin: 74
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 74
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4647

Mã số Acc # 22515

Acc22515

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 64
 • Skin: 26
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 26
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6115

Mã số Acc # 22506

Acc22506

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3130

Mã số Acc # 22502

Acc22502

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 399

Mã số Acc # 22501

Acc22501

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 63
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1307

Mã số Acc # 22492

Acc22492

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4627

Mã số Acc # 22490

Acc22490

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 78
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 249

Mã số Acc # 22488

Acc22488

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4868
Chát Với Admin Hỗ Trợ