NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hoàng Văn Acc#22781 400.000CARD
levantrieu Acc#00171 109.440CARD
0345642335 Acc#22786 150.000CARD
Trưởng Pain Acc#01017 64.800CARD
Quang Huy Acc#22789 111.111CARD
TRAN QUOC VIET Acc#22790 175.000CARD
Anh Quốc Acc#22333 130.000CARD
Nguyễn Viết Vinh Acc#22292 120.000CARD
ông nội mày Acc#22783 85.000CARD
Anh Quốc Acc#22347 130.000CARD
Hoàng Văn Acc#16486 340.000CARD
Hoàng Văn Acc#21830 350.000CARD
Ngocanh Chu Acc#00325 110.880CARD
Hoàng Văn Acc#14884 1.000.000CARD
nguyentaivu Acc#00758 113.760CARD
Hoàng Văn Acc#22551 240.000CARD
Hoàng Văn Acc#22756 1.350.000CARD
Võ Quốc Cường Acc#22410 170.000CARD
Luân Acc#21241 20.000CARD
tranbibeo Acc#22470 200.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22778

Acc22778

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 199
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 199
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Số IP dư: 10697

Mã số Acc # 22755

Acc22754

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 294
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.086.125CARD 1.670.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 294
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1475

Mã số Acc # 22792

Acc22792

 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 107
 • Skin: 142
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 142
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 3 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 2073

Mã số Acc # 22754

Acc22754

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 154
 • Skin: 259
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.848.000CARD 1.480.000ATM
 • Tướng: 154
 • Skin: 259
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1702

Mã số Acc # 22750

Acc22750

 • Rank: chưa đấu
 • Khung: không khung
 • Tướng: 150
 • Skin: 277
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.932.025CARD 1.550.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 277
 • Ngọc: 5
 • Rank: chưa đấu
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 29424

Mã số Acc # 22777

Acc22777

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: không khung
 • Tướng: 152
 • Skin: 166
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.114.000CARD 900.000ATM
 • Tướng: 152
 • Skin: 166
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 56316

Mã số Acc # 22759

Acc22759

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Tướng: 123
 • Skin: 158
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.222.220CARD 980.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 158
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 3615

Mã số Acc # 22751

Acc22751

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Tướng: 97
 • Skin: 183
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 183
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: bạch kim
 • Số IP dư: 846

Mã số Acc # 22795

Acc22795

 • Rank: rank đồng 1 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 79
 • Skin: 39
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 39
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 1 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 3247

Mã số Acc # 22793

Acc22793

 • Rank: rank kc4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 75
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 50
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank kc4 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 279

Mã số Acc # 22788

Acc22878

 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 93
 • Skin: 61
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
440.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 93
 • Skin: 61
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng 2 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 9167

Mã số Acc # 22787

Acc22787

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Tướng: 84
 • Skin: 62
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 62
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 711

Mã số Acc # 22785

Acc22785

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 114
 • Skin: 65
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
475.000CARD 380.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 65
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 1976

Mã số Acc # 22784

Acc22784

 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Tướng: 147
 • Skin: 56
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 147
 • Skin: 56
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 1 mùa 11
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 4779

Mã số Acc # 22753

Acc22753

 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Tướng: 65
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
576.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đấu ( mùa trước có rank )
 • Khung: vàng
 • Số IP dư: 586

Mã số Acc # 22791

Acc22791

 • Rank: rank đồng
 • Khung: không khung
 • Tướng: 47
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank đồng
 • Khung: không khung
 • Số IP dư: 354

Mã số Acc # 22782

Acc22782

 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 99
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
221.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 99
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc 4 mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 4753

Mã số Acc # 22780

Acc22780

 • Rank: rank bạc mùa 11
 • Khung: đồng
 • Tướng: 47
 • Skin: 25
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
169.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 25
 • Ngọc: 5
 • Rank: rank bạc mùa 11
 • Khung: đồng
 • Số IP dư: 1882

Mã số Acc # 22625

Acc22625

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 543

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321
Chát Với Admin Hỗ Trợ