NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
dolly Acc#00469 102.960CARD
Duong Dang Viet Nguyen Acc#22348 140.000CARD
Minh Tâm Acc#15108 220.000CARD
Trường Công Tử Acc#21831 400.000CARD
Nguyen Tu Acc#00612 92.880CARD
Dieu Linh Acc#22463 160.000CARD
Dieu Linh Acc#22465 180.000CARD
ten la gi Acc#22014 120.000CARD
Chinhbeo1 Acc#22117 60.000CARD
Chinhbeo1 Acc#21903 40.000CARD
Hiếu Nguyễn Acc#21891 420.000CARD
Nguyễn Văn Thứ Acc#19652 100.000CARD
Lê Công Tín Acc#22115 80.000CARD
nduy1014 Acc#22185 100.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22531 210.000CARD
Phạm Tuấn Anh Acc#22605 4.700.000CARD
Vantoan Acc#22600 500.000CARD
Đoàn Công Bằng Acc#22609 1.250.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#22607 300.000CARD
Nguyễn Huy Hoàng Acc#22197 110.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 22065

Acc22065

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 648
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000.000CARD 4.000.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 648
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 509.000

Mã số Acc # 22518

Acc22518

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 456
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.800.000CARD 3.040.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 456
 • Ngọc: 20
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 42005

Mã số Acc # 22610

Acc22610

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 150
 • Skin: 292
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.500.000CARD 2.000.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 292
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2904

Mã số Acc # 22608

Acc22608

 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 97
 • Skin: 116
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 116
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 5572

Mã số Acc # 22613

Acc22613

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 127
 • Skin: 69
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
620.000CARD 500.000ATM
 • Tướng: 127
 • Skin: 69
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 22612

Acc22612

 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 150
 • Skin: 108
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 150
 • Skin: 108
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 1 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6067

Mã số Acc # 22611

Acc22611

 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 108
 • Skin: 70
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
580.000CARD 470.000ATM
 • Tướng: 108
 • Skin: 70
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 112

Mã số Acc # 22606

Acc22606

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 99
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 99
 • Skin: 46
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 10
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1267

Mã số Acc # 21893

Acc21893

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2508

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321

Mã số Acc # 21870

Acc21870

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3156

Mã số Acc # 21866

Acc21866

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6590

Mã số Acc # 21862

Acc21862

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3199

Mã số Acc # 21860

Acc21860

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1955

Mã số Acc # 21859

Acc21859

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 21850

Acc21850

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 102
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 102
 • Ngọc: 23
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 27852

Mã số Acc # 21843

Acc21843

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 74
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
630.000CARD 510.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 74
 • Ngọc: 11
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 15667

Mã số Acc # 21842

Acc21842

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 134
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
520.000CARD 420.000ATM
 • Tướng: 134
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 831

Mã số Acc # 21841

Acc21841

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 114
 • Skin: 45
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 45
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1222

Mã số Acc # 21834

Acc21834

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 103
 • Skin: 48
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
400.000CARD 320.000ATM
 • Tướng: 103
 • Skin: 48
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2612
Chát Với Admin Hỗ Trợ