NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Phạm Chí Đại Acc#21872 350.000CARD
dragon Acc#21018 150.000CARD
Hồng Thái Acc#21897 560.000CARD
Viet Maii Acc#19749 100.000CARD
no name Acc#20530 400.000CARD
Hồng Thái Acc#17095 220.000CARD
Huy hảo Acc#20616 35.000CARD
Huy hảo Acc#20625 35.000CARD
Tai Acc#19764 100.000CARD
no name Acc#21820 1.500.000CARD
trung Acc#20559 35.000CARD
quaanminhvux Acc#19713 100.000CARD
linh nguyen Acc#20582 35.000CARD
hieunguyen Acc#20618 35.000CARD
hieunguyen Acc#20605 35.000CARD
no name Acc#21853 1.200.000CARD
Anyxel Acc#19877 290.000CARD
Hung Acc#15903 110.000CARD
no name Acc#07125 115.200CARD
no name Acc#21824 700.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 21894

Acc21894

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 20995

Mã số Acc # 21893

Acc21893

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 84
 • Skin: 59
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2508

Mã số Acc # 21892

Acc21892

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 94
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 60
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2868

Mã số Acc # 21891

Acc21891

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 91
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1150

Mã số Acc # 21889

Acc21889

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
650.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 67
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 321

Mã số Acc # 21888

Acc21888

 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 148
 • Skin: 57
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 57
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 2 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 71114

Mã số Acc # 21884

Acc21884

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 114
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 49
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 823

Mã số Acc # 21878

Acc21878

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
450.000CARD 360.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7906

Mã số Acc # 21876

Acc21876

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 107
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 107
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1526

Mã số Acc # 21870

Acc21870

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 38
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3156

Mã số Acc # 21867

Acc21867

 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 347

Mã số Acc # 21866

Acc21866

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
410.000CARD 330.000ATM
 • Tướng: 114
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6590

Mã số Acc # 21864

Acc21864

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 83
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
280.000CARD 230.000ATM
 • Tướng: 83
 • Skin: 34
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 9781

Mã số Acc # 21863

Acc21863

 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 124
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
430.000CARD 350.000ATM
 • Tướng: 124
 • Skin: 47
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1758

Mã số Acc # 21862

Acc21862

 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3199

Mã số Acc # 21861

Acc21861

 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
550.000CARD 440.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 54
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4789

Mã số Acc # 21860

Acc21860

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 92
 • Skin: 41
 • Ngọc: 9
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1955

Mã số Acc # 21859

Acc21859

 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
480.000CARD 390.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1753

Mã số Acc # 21858

Acc21858

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 105
 • Skin: 36
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
330.000CARD 270.000ATM
 • Tướng: 105
 • Skin: 36
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7180

Mã số Acc # 21855

Acc21855

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 148
 • Skin: 66
 • Ngọc: 17
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 19638
Chát Với Admin Hỗ Trợ