NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Thiện Tạ Acc#22372 140.000CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#12091 672.000CARD
Hzpanda Acc#04134 86.400CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#16438 850.000CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#22568 320.000CARD
Thiện Tạ Acc#19332 120.000CARD
Nguyễn Minh Trí Acc#22008 120.000CARD
bui trong hoai Acc#21977 140.000CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#04398 72.000CARD
anh khoa Acc#22172 100.000CARD
thành nhựt Acc#22241 120.000CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#21919 240.000CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#22408 170.000CARD
Nguyễn Chí Linh Acc#15241 1.000.000CARD
Lâm Acc#22203 100.000CARD
Trịnh Văn Mạnh Acc#15967 900.000CARD
an Acc#01742 117.360CARD
võ minh hoàng Acc#21212 20.000CARD
phungquochuy Acc#22304 120.000CARD
Thiện Tạ Acc#16647 150.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14438

Acc14438

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 120
 • Skin: 58
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
860.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 58
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2586

Mã số Acc # 14284

Acc14284

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1336

Mã số Acc # 14281

Acc14281

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 124
 • Skin: 46
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 124
 • Skin: 46
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2431

Mã số Acc # 22536

Acc22536

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4522

Mã số Acc # 22529

Acc22529

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 26
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8893

Mã số Acc # 22528

Acc22528

 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 10
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1869

Mã số Acc # 22526

Acc22526

 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1900

Mã số Acc # 22522

Acc22522

 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 98
 • Skin: 74
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 98
 • Skin: 74
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 10
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 4647

Mã số Acc # 22515

Acc22515

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 64
 • Skin: 26
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 26
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6115

Mã số Acc # 22506

Acc22506

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3130

Mã số Acc # 22502

Acc22502

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 399

Mã số Acc # 22501

Acc22501

 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 63
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1307

Mã số Acc # 22492

Acc22492

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4627

Mã số Acc # 22488

Acc22488

 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 23
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4868

Mã số Acc # 22486

Acc22486

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 477

Mã số Acc # 22479

Acc22479

 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 75
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2473

Mã số Acc # 22358

Acc22358

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 16
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 16
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2190

Mã số Acc # 22339

Acc22339

 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 39
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 780

Mã số Acc # 22336

Acc22336

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 43
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1210

Mã số Acc # 22329

Acc22329

 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 10
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4099
Chát Với Admin Hỗ Trợ