NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Son T. Tran Acc#14062 170.000CARD
Võ Thanh Hậu Acc#09609 57.600CARD
huynhleduy Acc#12952 56.000CARD
Son T. Tran Acc#13076 72.000CARD
Quốc Thiệu Acc#06799 122.400CARD
Nguyễn Cảnh Hoàng Acc#00481 48.960CARD
Lắm Dạ Lắm Lòng Acc#07421 100.800CARD
Trần Tuấn Acc#13886 130.000CARD
Bình Acc#00169 102.960CARD
Son T. Tran Acc#11541 704.000CARD
Nguyen Duc Anh Acc#13948 150.000CARD
Linh Trinh Acc#13260 104.000CARD
Linh Trinh Acc#13518 840.000CARD
Lò Văn Chính Acc#07568 43.200CARD
Lò Văn Chính Acc#13958 100.000CARD
Kiên Ruby Acc#07582 57.600CARD
Nguyễn Văn Hưng Acc#12581 504.000CARD
Khang Hoàng Acc#01336 44.640CARD
Trường Long Acc#14005 80.000CARD
Thanh Duy Acc#13764 120.000CARD

Video hướng dẫn

ACC#13303

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Mã số Acc # 01773

 • Khung: Khung Bạc
 • Tướng: 79
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
154.080CARD 130.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01340

 • Khung:
 • Tướng: 79
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
154.080CARD 130.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 01321

 • Khung:
 • Tướng: 77
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
152.640CARD 130.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 00515

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 68
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
152.640CARD 130.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 12750

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 71
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
152.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 71
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 12674

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 67
 • Skin: 18
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
152.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 18
 • Ngọc: 8
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 09590

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 50
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
151.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2

Mã số Acc # 04376

 • Khung: Không Khung
 • Tướng: 62
 • Skin: 21
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
151.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 21
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng V
 • Khung Bạch Kim
 • Số IP dư: 2
Chát Với Admin Hỗ Trợ