NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tuấn Nguyễn Acc#15314 650.000CARD
Nguyễn Hữu Lộc Acc#16381 40.000CARD
Tam Minh Acc#16400 70.000CARD
Quý Tàii Acc#16128 180.000CARD
Đức Đặng Acc#16373 40.000CARD
Thang Pham Acc#15488 90.000CARD
Quang Kei Acc#16383 50.000CARD
Nguyễn Phùng Toàn Acc#16131 460.000CARD
Thang Pham Acc#16334 50.000CARD
Hồng Thái Acc#16393 90.000CARD
Trọng Nguyễn Acc#16392 100.000CARD
Lê Hồng Sơn Acc#15513 1.800.000CARD
Quang Thiện Acc#16388 50.000CARD
Quang Minh Acc#16264 90.000CARD
Nguyễn Đức Huy Acc#16343 10.000CARD
Lê Kỳ Vĩnh Acc#04119 108.000CARD
Quang Kei Acc#16161 1.600.000CARD
Quang Kei Acc#15954 1.300.000CARD
hellobara Acc#16122 120.000CARD
Vĩnh Lâm PiccaPoo Acc#16307 90.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 01501

Acc1501

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 50
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
87.840CARD 80.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6233

Mã số Acc # 01497

Acc1497

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 29
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.880CARD 20.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1559

Mã số Acc # 01494

Acc1494

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 39
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
73.440CARD 60.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3328

Mã số Acc # 01493

Acc1493

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Tướng: 61
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.720CARD 90.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6311

Mã số Acc # 01483

Acc1483

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 13
 • Skin: 3
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
28.800CARD 30.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 3
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4485

Mã số Acc # 01479

Acc1479

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 25
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
24.480CARD 20.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2283

Mã số Acc # 01473

Acc1473

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
26.640CARD 30.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5475

Mã số Acc # 01469

Acc1469

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 38
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
92.160CARD 80.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2889

Mã số Acc # 01467

Acc1467

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
28.800CARD 30.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1457

Mã số Acc # 01457

Acc1457

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
28.080CARD 30.000ATM
 • Tướng: 12
 • Skin: 3
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 4394

Mã số Acc # 01400

Acc1400

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 67
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2129

Mã số Acc # 01399

Acc1399

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 63
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
123.120CARD 100.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 8643

Mã số Acc # 01397

Acc1397

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 28
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.960CARD 70.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 9470

Mã số Acc # 01387

Acc1387

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 61
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.720CARD 90.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2079

Mã số Acc # 01386

Acc1386

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
83.520CARD 70.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2467

Mã số Acc # 01378

Acc1378

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 52
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.160CARD 110.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 13862

Mã số Acc # 01362

Acc1362

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Tướng: 65
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
111.600CARD 90.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: không
 • Số IP dư: 4592

Mã số Acc # 01346

Acc1346

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 48
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
105.840CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 7720

Mã số Acc # 01334

Acc1334

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 36
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
103.680CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5006

Mã số Acc # 01321

Acc1321

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 77
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
152.640CARD 130.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 12314
Chát Với Admin Hỗ Trợ