NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tuan Tran Acc#14785 50.000CARD
Hảo Rupi Acc#06313 93.600CARD
Lan Nhi Acc#14794 50.000CARD
Khang Trinh Acc#14796 50.000CARD
Lê Hoàng Acc#07429 136.800CARD
Lê Tiến Đức Acc#14789 100.000CARD
khanhkhanh Acc#00805 72.720CARD
Thiên Bảo Acc#14718 130.000CARD
Chức Hí Acc#14801 40.000CARD
Hoàng Nghĩa Tiến Acc#14777 320.000CARD
Nguyễn Huy Acc#14780 90.000CARD
Qủy Lệ Acc#14691 120.000CARD
khanhkhanh Acc#00669 77.040CARD
Nguyễn Duy Tuấn Acc#14682 260.000CARD
Locmation Acc#14782 35.000CARD
Trí Văn Acc#07192 108.000CARD
Trần.Đ. Tuyên Acc#14803 40.000CARD
Tran quang nhat Acc#02234 92.160CARD
Tran Quang Minh Acc#14737 220.000CARD
tongvanhao Acc#02835 115.200CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00367

Acc#367

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
94.320CARD 80.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5420

Mã số Acc # 00366

Acc#366

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 80
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.360CARD 110.000ATM
 • Tướng: 80
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 728

Mã số Acc # 00364

Acc#364

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 47
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
92.160CARD 80.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3534

Mã số Acc # 00358

Acc#358

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 67
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.560CARD 90.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2882

Mã số Acc # 00334

Acc#334

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4444

Mã số Acc # 00332

Acc#332

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.960CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6083

Mã số Acc # 00331

Acc#331

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6974

Mã số Acc # 00330

Acc#330

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3052

Mã số Acc # 00329

Acc#329

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 45
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.240CARD 70.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8065

Mã số Acc # 00328

Acc#328

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 10663

Mã số Acc # 00326

Acc#326

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 34
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
89.280CARD 80.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5142

Mã số Acc # 00325

Acc#325

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 55
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.880CARD 90.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4247

Mã số Acc # 00324

Acc#324

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 54
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.720CARD 80.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 1330

Mã số Acc # 00322

Acc#322

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 67
 • Skin: 20
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
177.840CARD 150.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 20
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5780

Mã số Acc # 00321

Acc#321

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
91.440CARD 80.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5314

Mã số Acc # 00315

Acc#315

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5541

Mã số Acc # 00314

Acc#314

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.720CARD 80.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9279

Mã số Acc # 00313

Acc#313

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 10423

Mã số Acc # 00311

Acc#311

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 39
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
86.400CARD 70.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6578

Mã số Acc # 00310

Acc#310

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5322
Chát Với Admin Hỗ Trợ