NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Đoán Xem Acc#03063 279.000CARD
Nguyễn Quang Thuận Acc#09774 90.000CARD
Tài Đào Acc#11567 50.000CARD
Tóc Đỏ Acc#11264 140.000CARD
Phạm Hoàng Anh Acc#09541 63.000CARD
Huỳnh Kim Phát Acc#11545 850.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11581 220.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09649 63.000CARD
Karthus Sama Acc#10876 230.000CARD
Phan Gia Tấn Acc#02818 315.000CARD
Lê Văn Chiến Acc#11571 60.000CARD
Lã Hùng Tuấn Acc#11553 40.000CARD
Hoàng Mạnh Acc#11566 30.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11576 80.000CARD
Trịnh Tài Tú Acc#11520 210.000CARD
Phan Tuan Anh Acc#11472 190.000CARD
Hiếu Blood Acc#11564 50.000CARD
nguyen thanh dat Acc#04727 108.000CARD
Tấn Phát Acc#11570 55.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#11561 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 11589

Acc11589

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6762

Mã số Acc # 11588

Acc11588

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3902

Mã số Acc # 11587

Acc11587

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1063

Mã số Acc # 11586

Acc11586

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 33
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4221

Mã số Acc # 11585

Acc11585

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2577

Mã số Acc # 11584

Acc11584

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1304

Mã số Acc # 11583

Acc11583

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3475

Mã số Acc # 11582

Acc11582

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1384

Mã số Acc # 11580

Acc11580

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 35
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1301

Mã số Acc # 11579

Acc11579

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 56
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1682

Mã số Acc # 11577

Acc11577

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 31
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 182

Mã số Acc # 11575

Acc11575

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 472

Mã số Acc # 11574

Acc11574

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 56
 • Skin: 4
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 4
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4228

Mã số Acc # 11573

Acc11573

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4967

Mã số Acc # 11572

Acc11572

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4748

Mã số Acc # 11569

Acc11569

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3755

Mã số Acc # 11565

Acc11565

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 874

Mã số Acc # 11558

Acc11558

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3753

Mã số Acc # 11557

Acc11557

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 43
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3045

Mã số Acc # 11556

Acc11556

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Tướng: 30
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
50.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2261
Chát Với Admin Hỗ Trợ