NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#07330 43.200CARD
Thành Dương Acc#14044 100.000CARD
hoangtung Acc#13953 100.000CARD
Phạm Duy Thành Acc#12700 80.000CARD
Nhân Nghĩa Acc#07353 43.200CARD
Ngô Văn Đức Acc#14075 110.000CARD
Phan Nguyễn Thành Nam Acc#13506 1.200.000CARD
jasonsun Acc#14091 900.000CARD
Nguyen Khanh Tran Acc#13915 230.000CARD
nguyen trong hieu Acc#12920 56.000CARD
Cành Lá Acc#07816 43.200CARD
Minh Quang Acc#01878 47.520CARD
Hà Trung Hiếu Acc#13892 220.000CARD
haoga123 Acc#14001 140.000CARD
Doan Ha Acc#14072 70.000CARD
Đào Nguyệt Phụng Thư Acc#12520 64.000CARD
Trọng Khánh Acc#13969 100.000CARD
Nam Dinh Acc#14050 110.000CARD
Trọng Nguyễn Acc#07618 43.200CARD
Nguyễn vũ ngọc hải Acc#00320 107.280CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 13992

Acc13992

 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 871

Mã số Acc # 13990

Acc13990

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 68
 • Skin: 16
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 16
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 385

Mã số Acc # 13988

Acc13988

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1077

Mã số Acc # 13983

Acc13983

 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 67

Mã số Acc # 13980

Acc13980

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1249

Mã số Acc # 13979

Acc13979

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 78
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3335

Mã số Acc # 13975

Acc13975

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1194

Mã số Acc # 13974

Acc13974

 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 421

Mã số Acc # 13973

Acc13973

 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 96
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
420.000CARD 340.000ATM
 • Tướng: 96
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1717

Mã số Acc # 13972

Acc13972

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 24
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 964

Mã số Acc # 13971

Acc13971

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 70
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 70
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1092

Mã số Acc # 13970

Acc13970

 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 78
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1144

Mã số Acc # 13968

Acc13968

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 8
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 8
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 161

Mã số Acc # 13964

Acc13964

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
190.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1193

Mã số Acc # 13963

Acc13963

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 692

Mã số Acc # 13960

Acc13960

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 55
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 414

Mã số Acc # 13959

Acc13959

 • Rank: sắt 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 36
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: sắt 3 mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 588

Mã số Acc # 13958

Acc13958

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 161

Mã số Acc # 13955

Acc13955

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 63
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3034

Mã số Acc # 13954

Acc13954

 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 710
Chát Với Admin Hỗ Trợ