NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Bảo Quỳnh Acc#13322 25.000CARD
Đinh Công Điệp Acc#13314 70.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13162 30.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13274 160.000CARD
Huy Phạm Acc#13268 100.000CARD
Nguyễn Quang Lưc Acc#13311 40.000CARD
vo truong giang Acc#13069 90.000CARD
Phan Nguyên Acc#12869 100.000CARD
Le Nguyen Acc#13308 1.600.000CARD
Trần Minh Ngọc Acc#13298 30.000CARD
Quang Nguyễn Acc#12829 45.000CARD
Long Nguyễn Acc#13056 860.000CARD
Tuonganh Quachdac Acc#13275 30.000CARD
Nguyễn Ngọc Nguyên Acc#13114 70.000CARD
Nguyễn Hoàng Huy Acc#13139 70.000CARD
Trường Trịnh Acc#13184 80.000CARD
dang Acc#13097 70.000CARD
Hoàng Nhân Acc#13309 30.000CARD
pkpro Acc#12835 25.000CARD
Do Ba Manh Acc#13310 45.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 13260

Acc13260

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 38
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 763

Mã số Acc # 13259

Acc13259

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 40
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 922

Mã số Acc # 13255

Acc13255

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1053

Mã số Acc # 13254

Acc13254

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 33
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2084

Mã số Acc # 13251

Acc13251

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 22
 • Skin: 6
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 6
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1763

Mã số Acc # 13245

Acc13245

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 51
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 125

Mã số Acc # 13244

Acc13244

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8119

Mã số Acc # 13240

Acc13240

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 36
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1914

Mã số Acc # 13236

Acc13236

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 28
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1110

Mã số Acc # 13234

Acc13234

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 37
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1908

Mã số Acc # 13233

Acc13233

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 38
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 220

Mã số Acc # 13232

Acc13232

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2684

Mã số Acc # 13230

Acc13230

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3630

Mã số Acc # 13229

Acc13229

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 29
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 870

Mã số Acc # 13223

Acc13223

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 18
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 594

Mã số Acc # 13215

Acc13215

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 26
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2252

Mã số Acc # 13211

Acc13211

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 29
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3245

Mã số Acc # 13209

Acc13209

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1203

Mã số Acc # 13207

Acc13207

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 19
 • Skin: 2
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 80

Mã số Acc # 13204

Acc13204

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 39
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2156
Chát Với Admin Hỗ Trợ