NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 12304

Acc12304

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 35
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 4
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 865

Mã số Acc # 12303

Acc12303

 • Rank: Đồng 3 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 4
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 4
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 3 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 7016

Mã số Acc # 12302

Acc12302

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 50
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 3
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 112

Mã số Acc # 12298

Acc12298

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 97
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
470.000CARD 380.000ATM
 • Tướng: 97
 • Skin: 42
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1597

Mã số Acc # 12295

Acc12295

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 121
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
380.000CARD 310.000ATM
 • Tướng: 121
 • Skin: 22
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 8357

Mã số Acc # 12291

Acc12291

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
670.000CARD 540.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 17823

Mã số Acc # 12289

Acc12289

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 82
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
350.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 82
 • Skin: 27
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 3040

Mã số Acc # 12286

Acc12286

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 142
 • Skin: 64
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 64
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 41013

Mã số Acc # 12282

Acc12282

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 25
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 1
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 588

Mã số Acc # 12281

Acc12281

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 5
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 5
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 240

Mã số Acc # 12279

Acc12279

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 38
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 12
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1984

Mã số Acc # 12277

Acc12277

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 17
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1070

Mã số Acc # 12276

Acc12276

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 102
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
260.000CARD 210.000ATM
 • Tướng: 102
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3086

Mã số Acc # 12273

Acc12273

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
35.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 16
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 55

Mã số Acc # 12271

Acc12271

 • Rank: Đồng 3 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4537

Mã số Acc # 12270

Acc12270

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 25
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.000CARD 30.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 1
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 405

Mã số Acc # 12269

Acc12269

 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2660

Mã số Acc # 12268

Acc12268

 • Rank: Đồng 2 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 29
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3315

Mã số Acc # 12267

Acc12267

 • Rank: Bạc 2 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 24
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 2 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6009

Mã số Acc # 12266

Acc12266

 • Rank: Bạc 3 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 101
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
172.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 101
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 Mùa 8
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 81110
Chát Với Admin Hỗ Trợ