NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Bùi Việt Acc#06690 122.400CARD
Bùi Việt Acc#00466 161.280CARD
Em Mún Lái Chị Acc#01573 79.200CARD
Kiên Çòi Acc#14971 180.000CARD
Nguyễnhieu Acc#00313 93.600CARD
Giang Pham Acc#15173 400.000CARD
DTCL Acc#02617 93.600CARD
Vĩ Kiệt Acc#00615 96.480CARD
Bùi Việt Acc#15035 120.000CARD
Harry Acc#14585 250.000CARD
Uydyr Acc#15114 300.000CARD
Quang Minh Acc#09814 100.800CARD
khanhkhanh Acc#00792 77.040CARD
ngoctram1996 Acc#00324 90.720CARD
Viet Tran Acc#15132 120.000CARD
Bùi Việt Acc#15130 250.000CARD
Bùi Việt Acc#14848 100.000CARD
Quoc Nguyen Acc#14914 100.000CARD
Tiến Phát Acc#14944 120.000CARD
Đạt Nguyễn Acc#14830 340.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 15162

Acc15162

 • Rank: Sắt 3 mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 94
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 94
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1276

Mã số Acc # 15161

Acc15161

 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1888

Mã số Acc # 15160

Acc15160

 • Rank: Sắt 3 mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 50
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1108

Mã số Acc # 15159

Acc15159

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 57
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2353

Mã số Acc # 15158

Acc15158

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 29
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.000CARD 190.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 25
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5229

Mã số Acc # 15155

Acc15155

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 47
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2331

Mã số Acc # 15151

Acc15151

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 41
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 717

Mã số Acc # 15148

Acc15148

 • Rank: Bạc 1 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 91
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
340.000CARD 280.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 33
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5596

Mã số Acc # 15144

Acc15144

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 125
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
680.000CARD 550.000ATM
 • Tướng: 125
 • Skin: 28
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1037

Mã số Acc # 15143

Acc15143

 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 27
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 810

Mã số Acc # 15141

Acc15141

 • Rank: Bạc 4 mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 39
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 4 mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 2543

Mã số Acc # 15136

Acc15136

 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: không
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 13
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Rank Mùa Nào
 • Khung: không
 • Số IP dư: 3105

Mã số Acc # 15129

Acc15129

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 87
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
300.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6227

Mã số Acc # 15128

Acc15128

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 56
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1442

Mã số Acc # 15126

Acc15126

 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 29
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
190.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1909

Mã số Acc # 15121

Acc15121

 • Rank: Bạc 1 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 81
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
240.000CARD 200.000ATM
 • Tướng: 81
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 1 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3095

Mã số Acc # 15120

Acc15120

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 91
 • Skin: 31
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 91
 • Skin: 31
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1675

Mã số Acc # 15119

Acc15119

 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: không
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: không
 • Số IP dư: 29877

Mã số Acc # 15117

Acc15117

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 86
 • Skin: 102
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 86
 • Skin: 102
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 892

Mã số Acc # 15111

Acc15111

 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 63
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạc 3 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1698
Chát Với Admin Hỗ Trợ