NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Kiet ANh Acc#12913 56.000CARD
PM Dũng Acc#07330 43.200CARD
Thành Dương Acc#14044 100.000CARD
hoangtung Acc#13953 100.000CARD
Phạm Duy Thành Acc#12700 80.000CARD
Nhân Nghĩa Acc#07353 43.200CARD
Ngô Văn Đức Acc#14075 110.000CARD
Phan Nguyễn Thành Nam Acc#13506 1.200.000CARD
jasonsun Acc#14091 900.000CARD
Nguyen Khanh Tran Acc#13915 230.000CARD
nguyen trong hieu Acc#12920 56.000CARD
Cành Lá Acc#07816 43.200CARD
Minh Quang Acc#01878 47.520CARD
Hà Trung Hiếu Acc#13892 220.000CARD
haoga123 Acc#14001 140.000CARD
Doan Ha Acc#14072 70.000CARD
Đào Nguyệt Phụng Thư Acc#12520 64.000CARD
Trọng Khánh Acc#13969 100.000CARD
Nam Dinh Acc#14050 110.000CARD
Trọng Nguyễn Acc#07618 43.200CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14062

Acc14062

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 77
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4735

Mã số Acc # 14051

Acc14051

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 63
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
200.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 21
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 906

Mã số Acc # 14049

Acc14049

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 40
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 738

Mã số Acc # 14040

Acc14040

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4952

Mã số Acc # 14039

Acc14039

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 41
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4952

Mã số Acc # 14038

Acc14038

 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 78
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
210.000CARD 170.000ATM
 • Tướng: 78
 • Skin: 20
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 348

Mã số Acc # 14030

Acc14030

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1710

Mã số Acc # 14029

Acc14029

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 6
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1562

Mã số Acc # 14021

Acc14021

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 11525

Mã số Acc # 14018

Acc14018

 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 74
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
290.000CARD 240.000ATM
 • Tướng: 74
 • Skin: 29
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1972

Mã số Acc # 14015

Acc14015

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 61
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
190.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 19
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 402

Mã số Acc # 14014

Acc14014

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 65
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 545

Mã số Acc # 14012

Acc14012

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6230

Mã số Acc # 14010

Acc14010

 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2098

Mã số Acc # 14008

Acc14008

 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 53
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 17
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1816

Mã số Acc # 14006

Acc14006

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 23
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.000CARD 180.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 23
 • Ngọc: 8
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 145

Mã số Acc # 14005

Acc14005

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 7
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 7
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1073

Mã số Acc # 14003

Acc14003

 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 1 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 213

Mã số Acc # 14002

Acc14002

 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 49
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1930

Mã số Acc # 13996

Acc13996

 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 39
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Sắt 2 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2001
Chát Với Admin Hỗ Trợ