NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Bảo Quỳnh Acc#13322 25.000CARD
Đinh Công Điệp Acc#13314 70.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13162 30.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13274 160.000CARD
Huy Phạm Acc#13268 100.000CARD
Nguyễn Quang Lưc Acc#13311 40.000CARD
vo truong giang Acc#13069 90.000CARD
Phan Nguyên Acc#12869 100.000CARD
Le Nguyen Acc#13308 1.600.000CARD
Trần Minh Ngọc Acc#13298 30.000CARD
Quang Nguyễn Acc#12829 45.000CARD
Long Nguyễn Acc#13056 860.000CARD
Tuonganh Quachdac Acc#13275 30.000CARD
Nguyễn Ngọc Nguyên Acc#13114 70.000CARD
Nguyễn Hoàng Huy Acc#13139 70.000CARD
Trường Trịnh Acc#13184 80.000CARD
dang Acc#13097 70.000CARD
Hoàng Nhân Acc#13309 30.000CARD
pkpro Acc#12835 25.000CARD
Do Ba Manh Acc#13310 45.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 13307

Acc13307

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 18

Mã số Acc # 13305

Acc13305

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 75
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
170.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 75
 • Skin: 14
 • Ngọc: 8
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 1077

Mã số Acc # 13303

Acc13303

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 35
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 687

Mã số Acc # 13300

Acc13300

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 47
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2700

Mã số Acc # 13299

Acc13299

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 606

Mã số Acc # 13296

Acc13296

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2447

Mã số Acc # 13294

Acc13294

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 38
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1901

Mã số Acc # 13293

Acc13293

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 39
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3830

Mã số Acc # 13292

Acc13292

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1330

Mã số Acc # 13291

Acc13291

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 909

Mã số Acc # 13290

Acc13290

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 29
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2823

Mã số Acc # 13281

Acc13281

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 55
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 624

Mã số Acc # 13279

Acc13279

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.000CARD 130.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3841

Mã số Acc # 13278

Acc13278

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 27
 • Skin: 6
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 6
 • Ngọc: 6
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 6099

Mã số Acc # 13276

Acc13276

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 9957

Mã số Acc # 13271

Acc13271

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2803

Mã số Acc # 13270

Acc13270

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 39
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.000CARD 50.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1360

Mã số Acc # 13267

Acc13267

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1872

Mã số Acc # 13265

Acc13265

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 25
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 2
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3059

Mã số Acc # 13264

Acc13264

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 27
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 7
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 705
Chát Với Admin Hỗ Trợ