NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#07330 43.200CARD
Thành Dương Acc#14044 100.000CARD
hoangtung Acc#13953 100.000CARD
Phạm Duy Thành Acc#12700 80.000CARD
Nhân Nghĩa Acc#07353 43.200CARD
Ngô Văn Đức Acc#14075 110.000CARD
Phan Nguyễn Thành Nam Acc#13506 1.200.000CARD
jasonsun Acc#14091 900.000CARD
Nguyen Khanh Tran Acc#13915 230.000CARD
nguyen trong hieu Acc#12920 56.000CARD
Cành Lá Acc#07816 43.200CARD
Minh Quang Acc#01878 47.520CARD
Hà Trung Hiếu Acc#13892 220.000CARD
haoga123 Acc#14001 140.000CARD
Doan Ha Acc#14072 70.000CARD
Đào Nguyệt Phụng Thư Acc#12520 64.000CARD
Trọng Khánh Acc#13969 100.000CARD
Nam Dinh Acc#14050 110.000CARD
Trọng Nguyễn Acc#07618 43.200CARD
Nguyễn vũ ngọc hải Acc#00320 107.280CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 11541

Acc11541

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
704.000CARD 570.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 180.000

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
760.000CARD 610.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 10974

Acc10974

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
640.000CARD 520.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 48066

Mã số Acc # 10866

Acc10866

 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
656.000CARD 530.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5690

Mã số Acc # 10815

Acc10815

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
656.000CARD 530.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1361

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
770.400CARD 620.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 08092

Acc8092

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
928.800CARD 750.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 87664

Mã số Acc # 08007

Acc8007

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
590.400CARD 480.000ATM
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3303

Mã số Acc # 07903

Acc7903

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
612.000CARD 490.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 308

Mã số Acc # 14107

Acc14107

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 104
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
500.000CARD 400.000ATM
 • Tướng: 104
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6484

Mã số Acc # 14098

Acc14098

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 66
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 66
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 10132

Mã số Acc # 14092

Acc14092

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 118
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 118
 • Skin: 39
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 17407

Mã số Acc # 14088

Acc14088

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 143
 • Skin: 89
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 89
 • Ngọc: 9
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 70386

Mã số Acc # 14087

Acc14087

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 44
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 44
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8277

Mã số Acc # 14086

Acc14086

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 143
 • Skin: 57
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 57
 • Ngọc: 13
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 40263

Mã số Acc # 14085

Acc14085

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 137
 • Skin: 43
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 137
 • Skin: 43
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 822

Mã số Acc # 14079

Acc14079

 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 88
 • Skin: 25
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
270.000CARD 220.000ATM
 • Tướng: 88
 • Skin: 25
 • Ngọc: 8
 • Rank: Đồng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5398

Mã số Acc # 14078

Acc14078

 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 53
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 15
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3586

Mã số Acc # 14070

Acc14070

 • Rank: Sắt 3 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 9
 • Ngọc: 7
 • Rank: Sắt 3 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2469

Mã số Acc # 14065

Acc14065

 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 55
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 55
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Đồng 3 Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2711
Chát Với Admin Hỗ Trợ