NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 12167

Acc12167

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
780.000CARD 630.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 12930

Mã số Acc # 12166

Acc12166

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
790.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 55
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 404

Mã số Acc # 12101

Acc12101

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5487

Mã số Acc # 12099

Acc12099

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Tướng: 134
 • Skin: 83
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 134
 • Skin: 83
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9430

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 12015

Acc12015

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3717

Mã số Acc # 11904

Acc11904

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 101
 • Skin: 24
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 101
 • Skin: 24
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 924

Mã số Acc # 11899

Acc11899

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 134
 • Skin: 69
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 134
 • Skin: 69
 • Ngọc: 20
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5771

Mã số Acc # 11897

Acc11897

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8911

Mã số Acc # 11895

Acc11895

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 101
 • Skin: 47
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 101
 • Skin: 47
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4743

Mã số Acc # 11844

Acc11844

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 120
 • Skin: 54
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
830.000CARD 670.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 54
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 17876

Mã số Acc # 11637

Acc11637

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 164.000

Mã số Acc # 11548

Acc11548

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 52259

Mã số Acc # 11541

Acc11541

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 48
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 180.000

Mã số Acc # 11209

Acc11209

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 130
 • Skin: 66
 • Ngọc: 14
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2563

Mã số Acc # 10974

Acc10974

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 48066

Mã số Acc # 10968

Acc10968

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 46019

Mã số Acc # 10867

Acc10867

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 43318

Mã số Acc # 10866

Acc10866

 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5690

Mã số Acc # 10818

Acc10818

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 122
 • Skin: 34
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
700.000CARD 560.000ATM
 • Tướng: 122
 • Skin: 34
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5194
Chát Với Admin Hỗ Trợ