NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Bảo Quỳnh Acc#13322 25.000CARD
Đinh Công Điệp Acc#13314 70.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13162 30.000CARD
Phương Tùng Nguyễn Acc#13274 160.000CARD
Huy Phạm Acc#13268 100.000CARD
Nguyễn Quang Lưc Acc#13311 40.000CARD
vo truong giang Acc#13069 90.000CARD
Phan Nguyên Acc#12869 100.000CARD
Le Nguyen Acc#13308 1.600.000CARD
Trần Minh Ngọc Acc#13298 30.000CARD
Quang Nguyễn Acc#12829 45.000CARD
Long Nguyễn Acc#13056 860.000CARD
Tuonganh Quachdac Acc#13275 30.000CARD
Nguyễn Ngọc Nguyên Acc#13114 70.000CARD
Nguyễn Hoàng Huy Acc#13139 70.000CARD
Trường Trịnh Acc#13184 80.000CARD
dang Acc#13097 70.000CARD
Hoàng Nhân Acc#13309 30.000CARD
pkpro Acc#12835 25.000CARD
Do Ba Manh Acc#13310 45.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 10974

Acc10974

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 48066

Mã số Acc # 10968

Acc10968

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 46019

Mã số Acc # 10867

Acc10867

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 54
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 43318

Mã số Acc # 10866

Acc10866

 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 59
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5690

Mã số Acc # 10815

Acc10815

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
820.000CARD 660.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 40
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1361

Mã số Acc # 08095

Acc8095

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
963.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 57
 • Ngọc: 10
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 08092

Acc8092

 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.161.000CARD 930.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 74
 • Ngọc: 25
 • Rank: Vàng 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 87664

Mã số Acc # 08007

Acc8007

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
738.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 138
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3303

Mã số Acc # 07903

Acc7903

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
765.000CARD 620.000ATM
 • Tướng: 135
 • Skin: 37
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 308

Mã số Acc # 13323

Acc13323

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 80
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
570.000CARD 460.000ATM
 • Tướng: 80
 • Skin: 27
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1998

Mã số Acc # 13321

Acc13321

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 13
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1290

Mã số Acc # 13320

Acc13320

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 50
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 559

Mã số Acc # 13319

Acc13319

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 16
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 511

Mã số Acc # 13318

Acc13318

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 32
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
70.000CARD 60.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 6
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 147

Mã số Acc # 13317

Acc13317

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 24
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
40.000CARD 40.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 3
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2730

Mã số Acc # 13316

Acc13316

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
150.000CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 881

Mã số Acc # 13315

Acc13315

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 53
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 11
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 1360

Mã số Acc # 13313

Acc13313

 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 10
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa Nào
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4846

Mã số Acc # 13312

Acc13312

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Tướng: 39
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.000CARD 70.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 8
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2399

Mã số Acc # 13307

Acc13307

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 60
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
180.000CARD 150.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 18
 • Ngọc: 7
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 18
Chát Với Admin Hỗ Trợ