NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Đoán Xem Acc#03063 279.000CARD
Nguyễn Quang Thuận Acc#09774 90.000CARD
Tài Đào Acc#11567 50.000CARD
Tóc Đỏ Acc#11264 140.000CARD
Phạm Hoàng Anh Acc#09541 63.000CARD
Huỳnh Kim Phát Acc#11545 850.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11581 220.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09649 63.000CARD
Karthus Sama Acc#10876 230.000CARD
Phan Gia Tấn Acc#02818 315.000CARD
Lê Văn Chiến Acc#11571 60.000CARD
Lã Hùng Tuấn Acc#11553 40.000CARD
Hoàng Mạnh Acc#11566 30.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11576 80.000CARD
Trịnh Tài Tú Acc#11520 210.000CARD
Phan Tuan Anh Acc#11472 190.000CARD
Hiếu Blood Acc#11564 50.000CARD
nguyen thanh dat Acc#04727 108.000CARD
Tấn Phát Acc#11570 55.000CARD
Nguyễn Hoàng Duy Tân Acc#11561 50.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00166

Acc#166

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3650

Mã số Acc # 00165

Acc#165

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.500CARD 180.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2866

Mã số Acc # 00164

Acc#164

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2224

Mã số Acc # 00163

Acc#163

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3205

Mã số Acc # 00162

Acc#162

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
105.300CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7909

Mã số Acc # 00154

Acc#154

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 37
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
122.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 17523

Mã số Acc # 00151

Acc#151

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 38
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
74.700CARD 60.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1368

Mã số Acc # 00148

Acc#148

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4960

Mã số Acc # 00144

Acc#144

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
154.800CARD 130.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6263

Mã số Acc # 00141

Acc#141

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
107.100CARD 90.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 10989

Mã số Acc # 00129

Acc#129

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
164.700CARD 140.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5739

Mã số Acc # 00128

Acc#128

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 1270

Mã số Acc # 00127

Acc#127

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.900CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5357

Mã số Acc # 00125

Acc#125

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.400CARD 120.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3566

Mã số Acc # 00124

Acc#124

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3359

Mã số Acc # 00119

Acc#107

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6819

Mã số Acc # 00118

Acc#106

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379

Mã số Acc # 00108

Acc#96

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
71.100CARD 60.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1039

Mã số Acc # 00102

Acc#90

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.100CARD 100.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4814

Mã số Acc # 00090

Acc#78

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 47
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3343
Chát Với Admin Hỗ Trợ