NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00165

Acc#165

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
220.500CARD 180.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2866

Mã số Acc # 00164

Acc#164

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2224

Mã số Acc # 00163

Acc#163

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3205

Mã số Acc # 00162

Acc#162

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
105.300CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7909

Mã số Acc # 00148

Acc#148

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4960

Mã số Acc # 00144

Acc#144

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
154.800CARD 130.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6263

Mã số Acc # 00129

Acc#129

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
164.700CARD 140.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5739

Mã số Acc # 00127

Acc#127

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.900CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5357

Mã số Acc # 00125

Acc#125

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.400CARD 120.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3566

Mã số Acc # 00124

Acc#124

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3359

Mã số Acc # 00119

Acc#107

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6819

Mã số Acc # 00118

Acc#106

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
160.200CARD 130.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2379

Mã số Acc # 00102

Acc#90

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.100CARD 100.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4814

Mã số Acc # 00090

Acc#78

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 47
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3343

Mã số Acc # 00082

Acc#70

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
142.200CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3520

Mã số Acc # 00069

Acc#57

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.900CARD 90.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4008

Mã số Acc # 00041

Acc#29

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2597

Mã số Acc # 00033

Acc#21

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5880

Mã số Acc # 00032

Acc#20

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2499

Mã số Acc # 00019

Acc#09

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1919
Chát Với Admin Hỗ Trợ