NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00253

Acc#253

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.900CARD 100.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3202

Mã số Acc # 00252

Acc#252

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
103.500CARD 90.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2648

Mã số Acc # 00251

Acc#251

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
143.100CARD 120.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 755

Mã số Acc # 00249

Acc#249

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 62
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
144.900CARD 120.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2545

Mã số Acc # 00246

Acc#246

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.100CARD 100.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6215

Mã số Acc # 00233

Acc#233

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
109.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 10009

Mã số Acc # 00227

Acc#227

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
101.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6875

Mã số Acc # 00218

Acc#218

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.300CARD 50.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3484

Mã số Acc # 00203

Acc#203

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 30
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
75.600CARD 70.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 10175

Mã số Acc # 00193

Acc#193

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 25
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.400CARD 80.000ATM
 • Tướng: 25
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4451

Mã số Acc # 00190

Acc#190

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 26
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
55.800CARD 50.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2561

Mã số Acc # 00189

Acc#189

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 29
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
66.600CARD 60.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4438

Mã số Acc # 00187

Acc#187

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.900CARD 110.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9244

Mã số Acc # 00183

Acc#183

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
105.300CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 11428

Mã số Acc # 00173

Acc#173

 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 29
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 1
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 56769

Mã số Acc # 00171

Acc#171

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
136.800CARD 110.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5912

Mã số Acc # 00169

Acc#169

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.700CARD 110.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8395

Mã số Acc # 00168

Acc#168

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.100CARD 110.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8094

Mã số Acc # 00167

Acc#167

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 73
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
195.300CARD 160.000ATM
 • Tướng: 73
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8116

Mã số Acc # 00166

Acc#166

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3650
Chát Với Admin Hỗ Trợ