NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
PM Dũng Acc#00318 119.700CARD
Vũ Văn Đức Acc#12275 20.000CARD
Quang Minh Phạm Acc#12311 50.000CARD
PS Kem Phúc Acc#12320 50.000CARD
Lương Nhật Việt Acc#12280 100.000CARD
nam khang Acc#12155 210.000CARD
Giang Nam Acc#12319 40.000CARD
Phi Vũ Acc#12212 80.000CARD
Quang Phạm Acc#12248 200.000CARD
Lee Jun Đức Acc#12318 220.000CARD
minh Acc#12223 40.000CARD
nam khang Acc#12299 1.500.000CARD
Long Hoang Acc#12249 100.000CARD
Đỗ Hoàng Acc#12239 40.000CARD
Huỳnh Chí Vĩ Acc#12218 50.000CARD
Noam Acc#12272 20.000CARD
Đàm Xuân Diệm Acc#12215 80.000CARD
Nguyễn Văn Acc#12175 650.000CARD
Nguyễn Dũng Acc#01681 137.700CARD
Trần Quốc Hoàng Acc#12086 1.400.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00283

Acc#283

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
139.500CARD 120.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4031

Mã số Acc # 00282

Acc#282

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
166.500CARD 140.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 734

Mã số Acc # 00280

Acc#280

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.500CARD 90.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6336

Mã số Acc # 00279

Acc#279

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
149.400CARD 120.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2968

Mã số Acc # 00278

Acc#278

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 21
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
230.400CARD 190.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 21
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 8059

Mã số Acc # 00277

Acc#277

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 3
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
140.400CARD 120.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 3
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3149

Mã số Acc # 00276

Acc#276

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
117.000CARD 100.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 562

Mã số Acc # 00275

Acc#275

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 77
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
198.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 77
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5632

Mã số Acc # 00274

Acc#274

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 30
 • Skin: 19
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
189.000CARD 160.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 19
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4298

Mã số Acc # 00273

Acc#273

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
171.000CARD 140.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 15
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4399

Mã số Acc # 00272

Acc#272

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 33
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.200CARD 90.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2319

Mã số Acc # 00271

Acc#271

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 34
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2613

Mã số Acc # 00265

Acc#265

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
175.500CARD 150.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 261

Mã số Acc # 00264

Acc#264

 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
166.500CARD 140.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6396

Mã số Acc # 00263

Acc#263

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4111

Mã số Acc # 00258

Acc#258

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 54
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.400CARD 100.000ATM
 • Tướng: 54
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 14662

Mã số Acc # 00257

Acc#257

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
110.700CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 11834

Mã số Acc # 00256

Acc#256

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.100CARD 100.000ATM
 • Tướng: 39
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4378

Mã số Acc # 00255

Acc#255

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.900CARD 90.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5083

Mã số Acc # 00254

Acc#254

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
176.400CARD 150.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 15
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9417
Chát Với Admin Hỗ Trợ