NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Thiên Thuận Acc#13805 24.000CARD
Minh Hiển Acc#13837 20.000CARD
pham tin Acc#13602 104.000CARD
グレン ライダー Acc#13831 16.000CARD
Quang Nguyen Acc#13328 840.000CARD
Nguyễn Văn Đức Acc#13769 48.000CARD
Chiếm Đức Acc#13845 88.000CARD
cui Acc#13537 96.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#13777 48.000CARD
Hoàng Tuyên Acc#13819 24.000CARD
minh hoang Acc#13753 48.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#13723 64.000CARD
viet50306 Acc#13836 48.000CARD
MinhTien Acc#13846 700.000CARD
Duy Sumo Acc#13507 550.000CARD
Tài Mạnh Acc#13835 90.000CARD
Tấn Vinh Acc#09685 72.000CARD
Tín Nguyễn Acc#13778 110.000CARD
Nguyễn Quốc Bảo Acc#13816 15.000CARD
Yom Bắn Tỉa Acc#13829 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00246

Acc#246

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
92.880CARD 80.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6215

Mã số Acc # 00233

Acc#233

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
87.840CARD 80.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 10009

Mã số Acc # 00227

Acc#227

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 59
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
81.360CARD 70.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6875

Mã số Acc # 00218

Acc#218

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
48.240CARD 40.000ATM
 • Tướng: 31
 • Skin: 4
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3484

Mã số Acc # 00203

Acc#203

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 30
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
60.480CARD 50.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 6
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 10175

Mã số Acc # 00189

Acc#189

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 29
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
53.280CARD 50.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 5
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4438

Mã số Acc # 00187

Acc#187

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
101.520CARD 90.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9244

Mã số Acc # 00183

Acc#183

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.240CARD 70.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 11428

Mã số Acc # 00171

Acc#171

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
109.440CARD 90.000ATM
 • Tướng: 35
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5912

Mã số Acc # 00169

Acc#169

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.960CARD 90.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8395

Mã số Acc # 00168

Acc#168

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.080CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 8094

Mã số Acc # 00166

Acc#166

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3650

Mã số Acc # 00165

Acc#165

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
176.400CARD 150.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 20
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2866

Mã số Acc # 00164

Acc#164

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
83.520CARD 70.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2224

Mã số Acc # 00163

Acc#163

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
93.600CARD 80.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3205

Mã số Acc # 00162

Acc#162

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.240CARD 70.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 7909

Mã số Acc # 00148

Acc#148

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
100.800CARD 90.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4960

Mã số Acc # 00144

Acc#144

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
123.840CARD 100.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 6263

Mã số Acc # 00129

Acc#129

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.760CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5739

Mã số Acc # 00127

Acc#127

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
101.520CARD 90.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5357
Chát Với Admin Hỗ Trợ