NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Thiên Thuận Acc#13805 24.000CARD
Minh Hiển Acc#13837 20.000CARD
pham tin Acc#13602 104.000CARD
グレン ライダー Acc#13831 16.000CARD
Quang Nguyen Acc#13328 840.000CARD
Nguyễn Văn Đức Acc#13769 48.000CARD
Chiếm Đức Acc#13845 88.000CARD
cui Acc#13537 96.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#13777 48.000CARD
Hoàng Tuyên Acc#13819 24.000CARD
minh hoang Acc#13753 48.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#13723 64.000CARD
viet50306 Acc#13836 48.000CARD
MinhTien Acc#13846 700.000CARD
Duy Sumo Acc#13507 550.000CARD
Tài Mạnh Acc#13835 90.000CARD
Tấn Vinh Acc#09685 72.000CARD
Tín Nguyễn Acc#13778 110.000CARD
Nguyễn Quốc Bảo Acc#13816 15.000CARD
Yom Bắn Tỉa Acc#13829 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00481

Acc#481

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 32
 • Skin: 4
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
48.960CARD 40.000ATM
 • Tướng: 32
 • Skin: 4
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1762

Mã số Acc # 00480

Acc#480

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 67
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
132.480CARD 110.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5257

Mã số Acc # 00473

Acc#473

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 56
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
137.520CARD 120.000ATM
 • Tướng: 56
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8949

Mã số Acc # 00472

Acc#472

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 33
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
75.600CARD 70.000ATM
 • Tướng: 33
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1128

Mã số Acc # 00470

Acc#470

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
119.520CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2913

Mã số Acc # 00469

Acc#469

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
102.960CARD 90.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4223

Mã số Acc # 00468

Acc#468

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
94.320CARD 80.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 709

Mã số Acc # 00467

Acc#467

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
168.480CARD 140.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 19
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3171

Mã số Acc # 00466

Acc#466

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 80
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
161.280CARD 130.000ATM
 • Tướng: 80
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3482

Mã số Acc # 00463

Acc#463

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
128.880CARD 110.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 14
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5734

Mã số Acc # 00462

Acc#462

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
164.880CARD 140.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 18
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2542

Mã số Acc # 00461

Acc#461

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
112.320CARD 90.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 14105

Mã số Acc # 00460

Acc#460

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.920CARD 100.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2276

Mã số Acc # 00459

Acc#459

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
125.280CARD 110.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3125

Mã số Acc # 00458

Acc#458

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 52
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.760CARD 80.000ATM
 • Tướng: 52
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 8929

Mã số Acc # 00457

Acc#457

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.040CARD 80.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 9
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 7194

Mã số Acc # 00454

Acc#454

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
172.800CARD 140.000ATM
 • Tướng: 51
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5808

Mã số Acc # 00453

Acc#453

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.040CARD 110.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 806

Mã số Acc # 00450

Acc#450

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
178.560CARD 150.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 23
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3672

Mã số Acc # 00449

Acc#449

 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
85.680CARD 70.000ATM
 • Tướng: 47
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Ranh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3214
Chát Với Admin Hỗ Trợ