NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Thiên Thuận Acc#13805 24.000CARD
Minh Hiển Acc#13837 20.000CARD
pham tin Acc#13602 104.000CARD
グレン ライダー Acc#13831 16.000CARD
Quang Nguyen Acc#13328 840.000CARD
Nguyễn Văn Đức Acc#13769 48.000CARD
Chiếm Đức Acc#13845 88.000CARD
cui Acc#13537 96.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#13777 48.000CARD
Hoàng Tuyên Acc#13819 24.000CARD
minh hoang Acc#13753 48.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#13723 64.000CARD
viet50306 Acc#13836 48.000CARD
MinhTien Acc#13846 700.000CARD
Duy Sumo Acc#13507 550.000CARD
Tài Mạnh Acc#13835 90.000CARD
Tấn Vinh Acc#09685 72.000CARD
Tín Nguyễn Acc#13778 110.000CARD
Nguyễn Quốc Bảo Acc#13816 15.000CARD
Yom Bắn Tỉa Acc#13829 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00521

Acc#521

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 72
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
123.120CARD 100.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6345

Mã số Acc # 00519

Acc#519

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 40
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
80.640CARD 70.000ATM
 • Tướng: 40
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4447

Mã số Acc # 00518

Acc#518

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
96.480CARD 80.000ATM
 • Tướng: 53
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 3818

Mã số Acc # 00516

Acc#516

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 72
 • Skin: 21
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
187.920CARD 160.000ATM
 • Tướng: 72
 • Skin: 21
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 450

Mã số Acc # 00515

Acc#515

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 68
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
152.640CARD 130.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1775

Mã số Acc # 00514

Acc#514

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.000CARD 110.000ATM
 • Tướng: 67
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1617

Mã số Acc # 00513

Acc#513

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 66
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
157.680CARD 130.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 17
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5413

Mã số Acc # 00512

Acc#512

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 66
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
118.800CARD 100.000ATM
 • Tướng: 66
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4935

Mã số Acc # 00510

Acc#510

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 45
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.640CARD 100.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2844

Mã số Acc # 00508

Acc#508

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 79
 • Skin: 17
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
167.040CARD 140.000ATM
 • Tướng: 79
 • Skin: 17
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3470

Mã số Acc # 00507

Acc#507

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
224.640CARD 180.000ATM
 • Tướng: 69
 • Skin: 27
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 6183

Mã số Acc # 00506

Acc#506

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
97.920CARD 80.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3005

Mã số Acc # 00505

Acc#505

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 63
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
116.640CARD 100.000ATM
 • Tướng: 63
 • Skin: 11
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3578

Mã số Acc # 00504

Acc#504

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 62
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
135.360CARD 110.000ATM
 • Tướng: 62
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9978

Mã số Acc # 00503

Acc#503

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
146.880CARD 120.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3637

Mã số Acc # 00502

Acc#502

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.920CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 14
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4287

Mã số Acc # 00501

Acc#501

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 59
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
126.720CARD 110.000ATM
 • Tướng: 59
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 3386

Mã số Acc # 00500

Acc#500

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 58
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
106.560CARD 90.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 9589

Mã số Acc # 00499

Acc#499

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 57
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
131.760CARD 110.000ATM
 • Tướng: 57
 • Skin: 14
 • Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4315

Mã số Acc # 00482

Acc#482

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
56.880CARD 50.000ATM
 • Tướng: 34
 • Skin: 5
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1610
Chát Với Admin Hỗ Trợ