NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Lê Thiên Thuận Acc#13805 24.000CARD
Minh Hiển Acc#13837 20.000CARD
pham tin Acc#13602 104.000CARD
グレン ライダー Acc#13831 16.000CARD
Quang Nguyen Acc#13328 840.000CARD
Nguyễn Văn Đức Acc#13769 48.000CARD
Chiếm Đức Acc#13845 88.000CARD
cui Acc#13537 96.000CARD
Trần Kiên Cường Acc#13777 48.000CARD
Hoàng Tuyên Acc#13819 24.000CARD
minh hoang Acc#13753 48.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#13723 64.000CARD
viet50306 Acc#13836 48.000CARD
MinhTien Acc#13846 700.000CARD
Duy Sumo Acc#13507 550.000CARD
Tài Mạnh Acc#13835 90.000CARD
Tấn Vinh Acc#09685 72.000CARD
Tín Nguyễn Acc#13778 110.000CARD
Nguyễn Quốc Bảo Acc#13816 15.000CARD
Yom Bắn Tỉa Acc#13829 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00580

Acc#580

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
90.000CARD 80.000ATM
 • Tướng: 44
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2745

Mã số Acc # 00578

Acc#578

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 28
 • Skin: 4
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
46.080CARD 40.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 4
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4617

Mã số Acc # 00575

Acc#575

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 27
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
32.400CARD 30.000ATM
 • Tướng: 27
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1085

Mã số Acc # 00573

Acc#573

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 87
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
166.320CARD 140.000ATM
 • Tướng: 87
 • Skin: 16
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5862

Mã số Acc # 00570

Acc#570

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
23.760CARD 20.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 447

Mã số Acc # 00568

Acc#568

 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 26
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
25.200CARD 30.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 2
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 5827

Mã số Acc # 00565

Acc#565

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 18
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
19.440CARD 20.000ATM
 • Tướng: 18
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2668

Mã số Acc # 00564

Acc#564

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 29
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
59.760CARD 50.000ATM
 • Tướng: 29
 • Skin: 6
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 2384

Mã số Acc # 00561

Acc#561

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
108.000CARD 90.000ATM
 • Tướng: 49
 • Skin: 10
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 17794

Mã số Acc # 00560

Acc#560

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 36
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
103.680CARD 90.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 12
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6863

Mã số Acc # 00558

Acc#558

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 48
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
79.920CARD 70.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 7
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 10206

Mã số Acc # 00556

Acc#556

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 21
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
21.600CARD 20.000ATM
 • Tướng: 21
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1883

Mã số Acc # 00555

Acc#555

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
28.800CARD 30.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 1827

Mã số Acc # 00540

Acc#540

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 30
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
28.080CARD 30.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 1
 • Ngọc: 0
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 4714

Mã số Acc # 00538

Acc#538

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 20
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
20.880CARD 20.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 2034

Mã số Acc # 00537

Acc#537

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 23
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
16.560CARD 20.000ATM
 • Tướng: 23
 • Skin: 0
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3237

Mã số Acc # 00536

Acc#536

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 22
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
22.320CARD 20.000ATM
 • Tướng: 22
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 2740

Mã số Acc # 00535

Acc#535

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 28
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
26.640CARD 30.000ATM
 • Tướng: 28
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 967

Mã số Acc # 00531

Acc#531

 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 26
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
31.680CARD 30.000ATM
 • Tướng: 26
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 3
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 1572

Mã số Acc # 00523

Acc#523

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 61
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
115.200CARD 100.000ATM
 • Tướng: 61
 • Skin: 11
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 11215
Chát Với Admin Hỗ Trợ