NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tung Ho Acc#17197 470.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#17994 20.000CARD
phan tuấn quang Acc#16663 45.000CARD
Sỉ Tùng Acc#16574 100.000CARD
Vũ Đô Acc#15973 160.000CARD
Ta Hau Acc#17428 10.000CARD
Kiều Tùng Lâm Acc#17753 10.000CARD
Kiều Tùng Lâm Acc#16474 550.000CARD
La Quang Hướng Acc#17876 20.000CARD
Nguyễn Hoàng Triệu Acc#17755 10.000CARD
Nguyễn Hoàng Triệu Acc#17748 10.000CARD
Quý Acc#17768 10.000CARD
Quý Acc#17686 50.000CARD
Nguyễn minh toàn Acc#16279 80.000CARD
Lê Hiếu Acc#17516 10.000CARD
Huỳnh Thiên Định Acc#16970 60.000CARD
Cao Thanh Lân Acc#17759 10.000CARD
Cao Thanh Lân Acc#17766 10.000CARD
vdsgfg Acc#17430 10.000CARD
vdsgfg Acc#17214 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 00726

Acc#726

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 30
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
34.560CARD 30.000ATM
 • Tướng: 30
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 5688

Mã số Acc # 00722

Acc#722

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.240CARD 70.000ATM
 • Tướng: 36
 • Skin: 9
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư:

Mã số Acc # 00710

Acc#710

 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 50
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
133.200CARD 110.000ATM
 • Tướng: 50
 • Skin: 15
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 4
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3264

Mã số Acc # 00703

Acc#703

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
23.760CARD 20.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 1
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 430

Mã số Acc # 00698

Acc#698

 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Tướng: 45
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
84.240CARD 70.000ATM
 • Tướng: 45
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 4
 • Khung: không
 • Số IP dư: 6897

Mã số Acc # 00696

Acc#696

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
82.800CARD 70.000ATM
 • Tướng: 43
 • Skin: 8
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: không
 • Số IP dư: 5436

Mã số Acc # 00685

Acc#685

 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.240CARD 30.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 5
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 4338

Mã số Acc # 00684

Acc#684

 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Tướng: 20
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
27.360CARD 30.000ATM
 • Tướng: 20
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Chưa Rank
 • Khung: Chưa Khung
 • Số IP dư: 3736

Mã số Acc # 00683

Acc#683

 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
30.240CARD 30.000ATM
 • Tướng: 24
 • Skin: 2
 • Ngọc: 4
 • Rank: Bạc 3
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 3488

Mã số Acc # 00671

Acc#671

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Tướng: 38
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
111.600CARD 90.000ATM
 • Tướng: 38
 • Skin: 13
 • Ngọc: 4
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: không
 • Số IP dư: 1332

Mã số Acc # 00663

Acc#663

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
95.040CARD 80.000ATM
 • Tướng: 42
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 5706

Mã số Acc # 00662

Acc#662

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
91.440CARD 80.000ATM
 • Tướng: 46
 • Skin: 9
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1174

Mã số Acc # 00661

Acc#661

 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 64
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
130.320CARD 110.000ATM
 • Tướng: 64
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 5
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 7369

Mã số Acc # 00660

Acc#660

 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 37
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
104.400CARD 90.000ATM
 • Tướng: 37
 • Skin: 12
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 2
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 6121

Mã số Acc # 00659

Acc#659

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
113.040CARD 100.000ATM
 • Tướng: 58
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 9444

Mã số Acc # 00657

Acc#657

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
127.440CARD 110.000ATM
 • Tướng: 60
 • Skin: 13
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 4605

Mã số Acc # 00655

Acc#655

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 41
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
81.360CARD 70.000ATM
 • Tướng: 41
 • Skin: 8
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 1034

Mã số Acc # 00648

Acc#648

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 65
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
111.600CARD 90.000ATM
 • Tướng: 65
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 2865

Mã số Acc # 00647

Acc#647

 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
99.360CARD 80.000ATM
 • Tướng: 48
 • Skin: 10
 • Ngọc: 5
 • Rank: Chưa Đánh
 • Khung: Không
 • Số IP dư: 192

Mã số Acc # 00646

Acc#646

 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Tướng: 68
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
120.240CARD 100.000ATM
 • Tướng: 68
 • Skin: 11
 • Ngọc: 5
 • Rank: Đồng 1
 • Khung: Đồng
 • Số IP dư: 5419
Chát Với Admin Hỗ Trợ