NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Ng Khanh Acc#14703 30.000CARD
Dinh Dang Dinh Acc#14707 50.000CARD
Tung Thieu Acc#14661 30.000CARD
thetao Acc#14676 220.000CARD
Sơn Văn Acc#01766 97.200CARD
Phi Hùng Acc#14638 380.000CARD
Nguyễn Hoa Acc#14695 200.000CARD
Khanh Acc#14654 40.000CARD
Tùng Thanh Trần Acc#14686 20.000CARD
Trương Băng Khương Acc#14702 50.000CARD
Đặng Nguyên Trọng Acc#05744 93.600CARD
Tài Nhân Acc#14546 500.000CARD
duong tuan Acc#14649 100.000CARD
Ngư Võ Acc#14659 20.000CARD
Hải Hưng Trần Acc#05996 86.400CARD
Trương Băng Khương Acc#14673 40.000CARD
Trang Huyền Acc#14655 45.000CARD
Long Gò Vấp Acc#03213 100.800CARD
Tư Dâu Acc#14607 140.000CARD
vu Acc#14662 30.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14449

Acc14449

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 630
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
7.000.000CARD 5.600.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 630
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 44909

Mã số Acc # 14473

Acc14473

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 248
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.300.000CARD 1.840.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 248
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 62259

Mã số Acc # 14469

Acc14469

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4019

Mã số Acc # 14465

Acc14465

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 142
 • Skin: 125
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 125
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 6092

Mã số Acc # 14132

Acc14132

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27170

Mã số Acc # 14563

Acc14563

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 123
 • Skin: 47
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
720.000CARD 580.000ATM
 • Tướng: 123
 • Skin: 47
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7516

Mã số Acc # 14562

Acc14562

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 112
 • Skin: 70
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 112
 • Skin: 70
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 856

Mã số Acc # 14560

Acc14560

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 147
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 147
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 6499

Mã số Acc # 14556

Acc14556

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 48
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 48
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 38480

Mã số Acc # 14478

Acc14478

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 67
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 67
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 59980

Mã số Acc # 14470

Acc14470

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 80
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 80
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1129

Mã số Acc # 14464

Acc14464

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 52
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
870.000CARD 700.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 52
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 31725

Mã số Acc # 14463

Acc14463

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 85
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 85
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1668

Mã số Acc # 14462

Acc14462

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 101
 • Skin: 65
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 101
 • Skin: 65
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 7203

Mã số Acc # 14446

Acc14446

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 149
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 149
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2553

Mã số Acc # 14440

Acc14440

 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 90
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 90
 • Ngọc: 9
 • Rank: Chưa Đánh Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 26669

Mã số Acc # 14438

Acc14438

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 120
 • Skin: 58
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
860.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 58
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2586

Mã số Acc # 14436

Acc14436

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29730

Mã số Acc # 14435

Acc14435

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29730

Mã số Acc # 14434

Acc14434

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
920.000CARD 740.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 62
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29730
Chát Với Admin Hỗ Trợ