NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Bùi Việt Acc#06690 122.400CARD
Bùi Việt Acc#00466 161.280CARD
Em Mún Lái Chị Acc#01573 79.200CARD
Kiên Çòi Acc#14971 180.000CARD
Nguyễnhieu Acc#00313 93.600CARD
Giang Pham Acc#15173 400.000CARD
DTCL Acc#02617 93.600CARD
Vĩ Kiệt Acc#00615 96.480CARD
Bùi Việt Acc#15035 120.000CARD
Harry Acc#14585 250.000CARD
Uydyr Acc#15114 300.000CARD
Quang Minh Acc#09814 100.800CARD
khanhkhanh Acc#00792 77.040CARD
ngoctram1996 Acc#00324 90.720CARD
Viet Tran Acc#15132 120.000CARD
Bùi Việt Acc#15130 250.000CARD
Bùi Việt Acc#14848 100.000CARD
Quoc Nguyen Acc#14914 100.000CARD
Tiến Phát Acc#14944 120.000CARD
Đạt Nguyễn Acc#14830 340.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 14867

Acc14867

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 490
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
5.000.000CARD 4.000.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 490
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28152

Mã số Acc # 15001

Acc15001

 • Rank: Bạc 2 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Tướng: 145
 • Skin: 355
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.100.000CARD 2.480.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 355
 • Ngọc: 17
 • Rank: Bạc 2 mùa 9
 • Khung: Bạc
 • Số IP dư: 33476

Mã số Acc # 15000

Acc15000

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.700.000CARD 1.360.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 91939

Mã số Acc # 14748

Acc14748

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 104
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 104
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1051

Mã số Acc # 14473

Acc14473

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 248
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.300.000CARD 1.840.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 248
 • Ngọc: 15
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 62259

Mã số Acc # 14469

Acc14469

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4019

Mã số Acc # 14132

Acc14132

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27170

Mã số Acc # 15172

Acc15172

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.350.000CARD 1.080.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 50319

Mã số Acc # 15168

Acc15168

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.200.000CARD 1.760.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 78046

Mã số Acc # 15068

Acc15068

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 156
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 156
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 30024

Mã số Acc # 15067

Acc15067

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 59
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 59
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 68307

Mã số Acc # 15059

Acc15059

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.700.000CARD 1.360.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 6227

Mã số Acc # 15058

Acc15058

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 104
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 104
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3459

Mã số Acc # 15006

Acc15006

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 160
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.650.000CARD 1.320.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 160
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 81428

Mã số Acc # 14996

Acc14996

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 121
 • Skin: 93
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 121
 • Skin: 93
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 124

Mã số Acc # 14933

Acc14933

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 117
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 117
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 78367

Mã số Acc # 14924

Acc14924

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.900.000CARD 1.520.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 77224

Mã số Acc # 14879

Acc14879

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 76
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 147.000

Mã số Acc # 14878

Acc14878

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 80
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 80
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 101.000

Mã số Acc # 14877

Acc14877

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 79
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 79
 • Ngọc: 19
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2905
Chát Với Admin Hỗ Trợ