NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Chum Chảnh Choẹ Acc#04430 63.000CARD
Nguyen Hai Acc#11700 120.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#06183 99.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09686 153.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#09235 117.000CARD
Nguyễn I Rắc Acc#09813 117.000CARD
Phạm Tiến Đạt Acc#09088 225.000CARD
kyle Acc#11113 65.000CARD
Thầy Địa Lý Acc#05520 234.000CARD
Thanh Thảo Acc#09980 171.000CARD
Thanh Thảo Acc#09533 63.000CARD
Ngo Tuan Anh Acc#11876 150.000CARD
Đinh Hoàng Acc#11496 140.000CARD
Hiếu Trương Acc#09782 63.000CARD
nguyễn minh lộc Acc#06476 81.000CARD
Đặng Vinh Acc#11292 220.000CARD
Nguyễn Mạnh Toàn Acc#06190 72.000CARD
Nguyễn Mạnh Toàn Acc#06223 54.000CARD
Nguyễn Mậu Trà Acc#09951 81.000CARD
Phạm Chí Đại Acc#11877 140.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 11840

Acc11840

 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 145
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.550.000CARD 1.240.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 145
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch kim 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 576

Mã số Acc # 11841

Acc11841

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 141
 • Skin: 67
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 67
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 8
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 66683

Mã số Acc # 11459

Acc11459

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 19
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.180.000CARD 950.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 19
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 40731

Mã số Acc # 11456

Acc11456

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
880.000CARD 710.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 47
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 12565

Mã số Acc # 11407

Acc11407

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 58
 • Ngọc: 23
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 70693

Mã số Acc # 11203

Acc11203

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 87
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29070

Mã số Acc # 10961

Acc10961

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 62
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 62
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 55264

Mã số Acc # 10864

Acc10864

 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 89
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 2 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 198.000

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 08000

Acc8000

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
945.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 53
 • Ngọc: 18
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 50058

Mã số Acc # 07340

Acc7340

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
855.000CARD 690.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 44
 • Ngọc: 11
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1051

Mã số Acc # 11849

Acc11849

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 69
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 1326

Mã số Acc # 11845

Acc11845

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 122
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 122
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 54597

Mã số Acc # 11844

Acc11844

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 120
 • Skin: 54
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
830.000CARD 670.000ATM
 • Tướng: 120
 • Skin: 54
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 17876

Mã số Acc # 11637

Acc11637

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 44
 • Ngọc: 15
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 164.000

Mã số Acc # 11634

Acc11634

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 113
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 113
 • Ngọc: 11
 • Rank: Bạch Kim 5
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 20632

Mã số Acc # 11633

Acc11633

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 141
 • Skin: 90
 • Ngọc: 18
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.050.000CARD 840.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 90
 • Ngọc: 18
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 121.000

Mã số Acc # 11548

Acc11548

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 141
 • Skin: 88
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 52259
Chát Với Admin Hỗ Trợ