NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Vũ Lân Acc#15995 35.000CARD
Kha Nguyễn Acc#16088 40.000CARD
Nguyễn Tiến Vinh Acc#16090 30.000CARD
Phạm Nhi Acc#15966 410.000CARD
Trần Phú Acc#16065 50.000CARD
kizt001 Acc#16013 50.000CARD
Nguyễn Khánh Đăng Acc#15974 60.000CARD
Pham van luan Acc#16034 90.000CARD
Son Nguyen Van Acc#16044 20.000CARD
Đại Thiên Acc#14937 800.000CARD
Nguyễn Đình Hiếu Acc#16091 40.000CARD
vip hai Acc#02751 108.000CARD
ホーフ ーダン Acc#16067 50.000CARD
Đinh Trọng Tín Acc#14878 1.000.000CARD
haohao Acc#16070 20.000CARD
Nông Thường Acc#15948 1.000.000CARD
thanhtu Acc#16023 100.000CARD
Hồng Thái Acc#16087 200.000CARD
Muộn Du Bình Acc#16100 170.000CARD
Trung Kiên Acc#16046 100.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 15879

Acc15879

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 380
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 380
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 3151

Mã số Acc # 15853

Acc15853

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 184
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.850.000CARD 1.480.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 184
 • Ngọc: 20
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 31334

Mã số Acc # 15849

Acc15849

 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 90
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 90
 • Ngọc: 13
 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 46083

Mã số Acc # 15730

Acc15730

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 152
 • Ngọc: 22
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 152
 • Ngọc: 22
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 35779

Mã số Acc # 15513

Acc15513

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 182
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 182
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 272.000

Mã số Acc # 15312

Acc15312

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 77
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 77
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 19466

Mã số Acc # 15250

Acc15250

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 176
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 176
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2384

Mã số Acc # 15000

Acc15000

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 91939

Mã số Acc # 14469

Acc14469

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4019

Mã số Acc # 14132

Acc14132

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27170

Mã số Acc # 15955

Acc15955

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 187
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 187
 • Ngọc: 23
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 53875

Mã số Acc # 15954

Acc15954

 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 129
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 129
 • Ngọc: 7
 • Rank: Kim Cương 3 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 39533

Mã số Acc # 15869

Acc15869

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 89
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 89
 • Ngọc: 8
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 12033

Mã số Acc # 15868

Acc15868

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 82
 • Ngọc: 11
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 82
 • Ngọc: 11
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 15398

Mã số Acc # 15855

Acc15855

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 122
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 122
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 21408

Mã số Acc # 15526

Acc15526

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 81
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 81
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 242.000

Mã số Acc # 15524

Acc15524

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 103
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 103
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 7108

Mã số Acc # 15521

Acc15521

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 85
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 85
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 11184

Mã số Acc # 15520

Acc15520

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 75
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 75
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 23907

Mã số Acc # 15518

Acc15518

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 65
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.000.000CARD 800.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 65
 • Ngọc: 8
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 14427
Chát Với Admin Hỗ Trợ