NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Hoàng Triều Acc#13794 60.000CARD
Yên Phạm Acc#13758 40.000CARD
Thanh Tú Phạm Acc#00173 108.000CARD
Lê Minh Hùng Acc#13799 60.000CARD
Con Cua Acc#13761 130.000CARD
pham tin Acc#13333 870.000CARD
Minh Posche Acc#07195 63.000CARD
Ny You Mis Acc#13697 120.000CARD
hop bg Acc#13796 40.000CARD
Trần Quang Hải Trí Acc#13802 50.000CARD
Trí Trần Acc#13789 40.000CARD
Duy Huỳnh Acc#13655 120.000CARD
pham tin Acc#13808 60.000CARD
Nguyễn Duy Mạnh Acc#13744 120.000CARD
Hoang Cong Minh Acc#06458 108.000CARD
Nguyễn Trí Thanh Acc#13422 80.000CARD
Minh Minh Acc#07695 207.000CARD
dung123321 Acc#13770 15.000CARD
Lê Đức Dũng Acc#13593 100.000CARD
Quang Khải Acc#13775 190.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 13506

Acc13506

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 119
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 119
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 57636

Mã số Acc # 13328

Acc13328

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 134
 • Skin: 83
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.050.000CARD 840.000ATM
 • Tướng: 134
 • Skin: 83
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 10206

Mã số Acc # 13062

Acc13062

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
950.000CARD 760.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 62
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2095

Mã số Acc # 10863

Acc10863

 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
970.000CARD 780.000ATM
 • Tướng: 132
 • Skin: 65
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 5 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 298

Mã số Acc # 08137

Acc8137

 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 57
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 28140

Mã số Acc # 08098

Acc8098

 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.080.000CARD 870.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 67
 • Ngọc: 17
 • Rank: Vàng 1 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 123.000

Mã số Acc # 13700

Acc13700

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 71
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 29020

Mã số Acc # 13698

Acc13698

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 143
 • Skin: 140
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.300.000CARD 1.040.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 140
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 64310

Mã số Acc # 13521

Acc13521

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 63
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 63
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 17624

Mã số Acc # 13518

Acc13518

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 87
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.050.000CARD 840.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 87
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 5080

Mã số Acc # 13517

Acc13517

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 65
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 65
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8956

Mã số Acc # 13508

Acc13508

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 124
 • Skin: 30
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
600.000CARD 480.000ATM
 • Tướng: 124
 • Skin: 30
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 550

Mã số Acc # 13335

Acc13335

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 38
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 38
 • Ngọc: 9
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 71321

Mã số Acc # 13329

Acc13329

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 140
 • Skin: 49
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
750.000CARD 600.000ATM
 • Tướng: 140
 • Skin: 49
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3369

Mã số Acc # 13327

Acc13327

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 139
 • Skin: 55
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 139
 • Skin: 55
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8846

Mã số Acc # 13060

Acc13060

 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 72
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 72
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8288

Mã số Acc # 13053

Acc13053

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 143
 • Skin: 59
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
800.000CARD 640.000ATM
 • Tướng: 143
 • Skin: 59
 • Ngọc: 8
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 35112

Mã số Acc # 12091

Acc12091

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
840.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 128
 • Skin: 55
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2853

Mã số Acc # 12015

Acc12015

 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 12
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
900.000CARD 720.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 58
 • Ngọc: 12
 • Rank: Bạch Kim 3 mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 3717

Mã số Acc # 11897

Acc11897

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 142
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
850.000CARD 680.000ATM
 • Tướng: 142
 • Skin: 44
 • Ngọc: 7
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 8
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 8911
Chát Với Admin Hỗ Trợ