NẠP CARD

LỊCH SỬ MUA ACC

TÊN FACEBOOK MÃ SỐ ACC GIÁ CARD
Tung Ho Acc#17197 470.000CARD
Nguyen Tan Tuong Acc#17994 20.000CARD
phan tuấn quang Acc#16663 45.000CARD
Sỉ Tùng Acc#16574 100.000CARD
Vũ Đô Acc#15973 160.000CARD
Ta Hau Acc#17428 10.000CARD
Kiều Tùng Lâm Acc#17753 10.000CARD
Kiều Tùng Lâm Acc#16474 550.000CARD
La Quang Hướng Acc#17876 20.000CARD
Nguyễn Hoàng Triệu Acc#17755 10.000CARD
Nguyễn Hoàng Triệu Acc#17748 10.000CARD
Quý Acc#17768 10.000CARD
Quý Acc#17686 50.000CARD
Nguyễn minh toàn Acc#16279 80.000CARD
Lê Hiếu Acc#17516 10.000CARD
Huỳnh Thiên Định Acc#16970 60.000CARD
Cao Thanh Lân Acc#17759 10.000CARD
Cao Thanh Lân Acc#17766 10.000CARD
vdsgfg Acc#17430 10.000CARD
vdsgfg Acc#17214 10.000CARD

Video hướng dẫn

Mã số Acc # 17408

Acc17408

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 146
 • Skin: 475
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.500.000CARD 2.800.000ATM
 • Tướng: 146
 • Skin: 475
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 30850

Mã số Acc # 15879

Acc15879

 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 144
 • Skin: 380
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 380
 • Ngọc: 6
 • Rank: Vàng 2 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 3151

Mã số Acc # 15853

Acc15853

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 184
 • Ngọc: 20
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.850.000CARD 1.480.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 184
 • Ngọc: 20
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 31334

Mã số Acc # 17173

Acc17173

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 369
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
3.000.000CARD 2.400.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 369
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 39669

Mã số Acc # 15250

Acc15250

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 176
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 176
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 2384

Mã số Acc # 15000

Acc15000

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 161
 • Ngọc: 10
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 91939

Mã số Acc # 14469

Acc14469

 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.800.000CARD 1.440.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 177
 • Ngọc: 8
 • Rank: Bạch Kim 2 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 4019

Mã số Acc # 14132

Acc14132

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 144
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 27170

Mã số Acc # 16483

Acc16483

 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 172
 • Ngọc: 7
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.400.000CARD 1.120.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 172
 • Ngọc: 7
 • Rank: Vàng 4 mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 50511

Mã số Acc # 16416

Acc16416

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 100
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 100
 • Ngọc: 8
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 45236

Mã số Acc # 15955

Acc15955

 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 187
 • Ngọc: 23
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.500.000CARD 1.200.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 187
 • Ngọc: 23
 • Rank: Bạch Kim 4 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 53875

Mã số Acc # 15869

Acc15869

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 89
 • Ngọc: 8
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 89
 • Ngọc: 8
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 12033

Mã số Acc # 15855

Acc15855

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 122
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 122
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 21408

Mã số Acc # 15524

Acc15524

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 103
 • Ngọc: 9
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.200.000CARD 960.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 103
 • Ngọc: 9
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 7108

Mã số Acc # 15521

Acc15521

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 85
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.150.000CARD 920.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 85
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 11184

Mã số Acc # 15520

Acc15520

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 75
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 75
 • Ngọc: 6
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 23907

Mã số Acc # 15517

Acc15517

 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Tướng: 145
 • Skin: 76
 • Ngọc: 10
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.100.000CARD 880.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 76
 • Ngọc: 10
 • Rank: Kim Cương 4 Mùa 9
 • Khung: Kim Cương
 • Số IP dư: 29819

Mã số Acc # 15172

Acc15172

 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Tướng: 145
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.350.000CARD 1.080.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 146
 • Ngọc: 5
 • Rank: Vàng 1 Mùa 9
 • Khung: Vàng
 • Số IP dư: 50319

Mã số Acc # 15168

Acc15168

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 13
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
2.200.000CARD 1.760.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 192
 • Ngọc: 13
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 78046

Mã số Acc # 15068

Acc15068

 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Tướng: 145
 • Skin: 156
 • Ngọc: 6
 • Số ĐT: Chưa kích hoạt
 • Email: Chưa kích hoạt
1.600.000CARD 1.280.000ATM
 • Tướng: 145
 • Skin: 156
 • Ngọc: 6
 • Rank: Bạch Kim 3 Mùa 9
 • Khung: Bạch Kim
 • Số IP dư: 30024
Chát Với Admin Hỗ Trợ